Polski Matematyka Fizyka Biologia Geografia Chemia Języki obce Historia Wos Informatyka Edb Pp Filozofia Wf

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Opracowana na podstawie:

*art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116 i 1383) *Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia .. 2022r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z 2020 r. poz. 1248, z 2021 r. poz. 1537 oraz z 2022 r. poz. 622)

Cel kształcenia – wymagania ogólne i szczegółowe:

1. Bezpieczeństwa Państwa

Uczeń:

• charakteryzuje geopolityczne aspekty bezpieczeństwa państwa

• opisuje istotę oraz wymienia elementy składowe systemu bezpieczeństwa, jego poszczególne instytucje, charakter związków między nimi

• zna i wymienia rodzaje świadczeń obywateli na rzecz obronności oraz zadań i kompetencji władz państwowych i samorządowych w tym zakresie podaje przykłady

• wymienia i charakteryzuje nadzwyczajne stany konstytucyjne w RP

• zna i wymienia rodzaje świadczeń obywateli na rzecz obronności oraz zadań i kompetencji władz państwowych i samorządowych w tym zakresie

w zakresie zagrożenia terrorystycznego wyjaśnia pojęcie terroryzmu; wymienia przykłady skutków użycia środków biologicznych, chemicznych i wybuchowych oraz omawia zasady zachowania się w przypadku zdarzeń terrorystycznych (np. w razie wtargnięcia uzbrojonej osoby do szkoły, centrum handlowego);

• wyjaśnia znaczenie cyberprzemocy, zna procedury postępowania w przypadku jej wystąpienia, wskazuje niewłaściwe zachowania dotyczące cyberprzemocy i wie, jaka powinna być na nie właściwa reakcja

• wyjaśnia znaczenie cyberzagrożeń w wymiarze cywilnym i potrafi je rozpoznać oraz zna procedury postępowania w przypadku ich wystąpienia

2. Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof).

Uczeń:

rozróżnia zagrożenia czasu pokoju i zagrożenia czasu wojny

wymienia nazwy formacji służb działających na rzecz zwalczania skutków zagrożeń

• rozpoznaje zagrożenia i ich źródła; zna zasady postępowania podczas pożaru, wypadku komunikacyjnego, w czasie zagrożenia powodzią, w przypadku katastrofy budowlanej, wycieku gazu z instalacji w budynku mieszkalnym, odnalezienia niewypału lub niewybuchu, zagrożenia lawiną, intensywnej śnieżycy;

3. Podstawy pierwszej pomocy.

Uczeń

• opisuje rolę układu oddychania, układu krążenia i układu nerwowego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu; rozumie, jakie są następstwa zaburzeń czynności tych układów;

• podaje definicję, wymienia cele i zadania pierwszej pomocy; wymienia działania wchodzące w zakres pierwszej pomocy

• zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia

• przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć

• wie, jak prawidłowo wezwać pomoc

• zna wyposażenie apteczki pierwszej pomocy; wymienia przedmioty, które powinny znaleźć się w apteczce np. domowej, samochodowej;

• umie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach zagrażających życiu i zdrowiu.

IV. Edukacja obronna.

Uczeń

• wymienia graniczne wartości typowe dla wytrzymałości ludzkiego organizmu w zakresie dostępu do powietrza, wody, żywności oraz długości snu w rytmie dobowym

• wymienia objawy niedożywienia, odwodnienia, wychłodzenia i przegrzania organizmu

• zna zasady identyfikacji podstawowych zagrożeń cyberbezpieczeństwa;

• zachowuje elementarne zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią

• zna zasady składania i rozkładania broni

• przedkłada broń „do przejrzenia” i oddaje strzał kontrolny

I. Ocenie podlegają

1. Ćwiczenia (sprawdziany) praktyczne w ramach kursu udzielania pierwszej pomocy. Uczeń m. in. wykonuje/stosuje:
• resuscytacje krążeniowo – oddechową,
• rękoczyny ratunkowe na manekinie w celu usunięcia ciała obcego,
• trzy sposoby obwojów bandażem (śrubowy, kolisty, żółwiowy)
• zakłada opatrunek osłaniający i uciskowy
• unieruchamia kończyny po urazie w sytuacji zastanej;
• zasady postępowania przeciwwstrząsowego (ułożenie, ochrona prze wychłodzeniem, wsparcie psychiczne poszkodowanego)
• demonstruje metodę chłodzenia w przypadku oparzenia kończyn

Sprawdziany praktyczne- jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność na sprawdzianach praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Sprawdziany praktyczne są zaliczane aż do momentu uzyskania oczekiwanego efektu.

2. Sprawdziany. Prace kontrolne zapowiadane są przynajmniej tydzień przed terminem, a zakres podlegający kontroli określa nauczyciel. Sprawdziany należy oddać uczniom do dwóch tygodni.

3. Kartkówki. Kartkówki mogą być niezapowiedziane przez nauczyciela.

4. Odpowiedzi ustne. Nauczyciel ma prawo sprawdzić wiadomości ucznia podczas rozmowy z trzech ostatnich lekcji.

5. Zadania domowe dzielimy na obowiązkowe i dodatkowe dla chętnych. Każdy brak zadania domowego obowiązujący wszystkich uczniów jest odnotowany w postaci oceny niedostatecznej.

6. Aktywność.

• praca indywidualna na lekcji

• praca w grupach na lekcji

• prace dodatkowe (np. schematy, plansze, prezentacje itp.)

• inne działania wynikające z zainteresowań ucznia, wiążące się z programem nauczania EdB . (np.: udział w konkursach, itp.

• za działania na rzecz szkoły i otoczenia związane tematycznie z przedmiotem.

II. Zasady ustalania ocen:

Gdy osiągnięcia ucznia można przeliczać na punkty, ustala się następujące progi procentowe:

niedostatecznyponiżej 35 %
dopuszczający36 – 50 %
dostateczny51 – 66 %
dobry67 – 79%
bardzo dobry80 – 94 %
celujący95-100%

III. Prawa i powinności ucznia:

  • Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji raz w semestrze, nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku lekcji w trakcie sprawdzania listy obecności, ale: nie dotyczy to zapowiedzianych kartkówek oraz sprawdzianów, ćwiczeń (sprawdzianów) praktycznych.
  • Uczeń ma prawo raz przystąpić do poprawiania oceny niedostatecznej uzyskanej z pracy klasowej w terminie do 2 tygodni od ogłoszenia wyników pracy (w przypadku nieobecności nauczyciela termin automatycznie ulega przedłużeniu).
  • W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej uczeń przystępuje do napisania jej w terminie do dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. (w przypadku nieobecności nauczyciela termin automatycznie ulega przedłużeniu).

IV. Sposób informowania o ocenach:

  • Uczniowie są informowani na bieżąco, bezpośrednio po otrzymaniu oceny,
  • Rodzice w formie pisemnej na „drzwiach otwartych” lub ustnie w miarę potrzeby,
  • O zagrożeniu oceną niedostateczną na semestr – miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

V. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie :

OcenaUmiejętności i aktywnośćWiedza
CelującaUczeń: · inicjuje dyskusje na określony temat · przedstawia własne (racjonalne) koncepcje rozwiązań, działań, przedsięwzięć · systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się nimi z grupą · odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia określonych działań · wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień · argumentuje własne poglądy, posługując się wiedzą poza programową · odnosi sukcesy w rywalizacji pozaszkolnej/pozalekcyjnej w konkursach, których tematyka pokrywa się z treściami kształcenia realizowanymi na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwaUczeń opanował wszystkie treści programu i sprawnie wykorzystuje wiedzę z innych przedmiotów do wykonywania zadań z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.
Bardzo dobraUczeń: · sprawnie korzysta z wszystkich dostępnych źródeł informacji · samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela · jest aktywny na lekcjach i uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa (zawody, konkursy) lub zajęciach pozaszkolnych o specyfice zbliżonej do przedmiotu · bezbłędnie wykonuje działania ratownicze, koryguje błędy kolegów, odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze · sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego działania (także doraźnego) · umie pokierować grupą rówieśnikówUczeń opanował wszystkie treści programu i sprawnie wykorzystuje wiedzę z innych przedmiotów do wykonywania zadań z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.
DobraUczeń: · samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji · poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych · samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności · podejmuje wybrane zadania dodatkowe · jest aktywny na lekcjach · poprawnie wykonuje działania ratownicze, umie dobrać sprzęt i środki ratownicze do rodzaju obrażenia/zranieniaUczeń opanował wszystkie podstawowe treści programu oraz niektóre treści ponadpodstawowe.
DostatecznaUczeń: · pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji · samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć · przejawia przeciętną aktywność · potrafi podjąć działania podnoszące własne bezpieczeństwoUczeń opanował podstawowe treści programu, pozwalające na podejmowanie działań ratowniczych i zabezpieczających.
DopuszczającaUczeń: · z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania · opanował najbardziej elementarne umiejętności z zakresu przedmiotuUczeń ma braki w wiedzy, które jednak nie uniemożliwiają dalszej edukacji i mogą zostać usunięte.
NiedostatecznaUczeń: · nie potrafi wykonać najprostszych poleceń, wymagających zastosowania elementarnych umiejętnościUczeń wykazuje braki w wiedzy, które uniemożliwiają dalszą edukację w zakresie przedmiotu.