Polski Matematyka Fizyka Biologia Geografia Chemia Języki obce Historia Wos Informatyka Edb Pp Filozofia Wf

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

1. Znajomość struktury obronności państwa.

Uczeń:

• rozróżnia struktury obronności państwa, rozumie ich rolę;

• zna formy spełniania powinności obronnych przez organy administracji i obywateli.

2. Przygotowanie do sytuacji zagrożeń.

Uczeń

• zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia;

• zna zasady planowania i zorganizowania działań.

3. Opanowanie zasad pierwszej pomocy.

Uczeń

• umie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach zagrażających życiu i zdrowiu.

I. Ocenie podlegają:

1. Odpowiedzi ustne. Nauczyciel ma prawo sprawdzić wiadomości ucznia podczas rozmowy z trzech ostatnich lekcji.

2. Sprawdziany. Prace kontrolne zapowiadane są przynajmniej tydzień przed terminem, a zakres podlegający kontroli określa nauczyciel. Sprawdziany należy oddać uczniom do dwóch tygodni

3. Kartkówki. Kartkówki mogą być niezapowiedziane przez nauczyciela.

4. Zadania domowe. Każdy brak zadania domowego jest odnotowany w postaci oceny niedostatecznej

5. Ćwiczenia praktyczne w ramach kursu udzielania pierwszej pomocy.

Sprawdziany praktyczne- jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność na sprawdzianach praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Sprawdziany praktyczne są zaliczane aż do momentu uzyskania oczekiwanego efektu.

6. Aktywność.

• praca indywidualna na lekcji

• praca w grupach na lekcji

• prace dodatkowe (np. schematy, plansze, itp.)

• inne działania wynikające z zainteresowań ucznia, wiążące się z programem nauczania EdB . (np.: udział w konkursach, itp.

• za działania na rzecz szkoły i otoczenia związane tematycznie z przedmiotem.

II. Zasady ustalania ocen:

Gdy osiągnięcia ucznia można przeliczać na punkty, ustala się następujące progi procentowe:

niedostatecznyponiżej 40 %
dopuszczający40 – 59 %
dostateczny60 – 79 %
dobry80 – 94%
bardzo dobry95 – 99 %
celujący100%

III. Prawa i powinności ucznia:

  • Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji raz w semestrze, nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku lekcji w trakcie sprawdzania listy obecności, ale: nie dotyczy to zapowiedzianych kartkówek oraz sprawdzianów.
  • Uczeń ma prawo raz przystąpić do poprawiania oceny niedostatecznej uzyskanej z pracy klasowej w terminie do 2 tygodni od ogłoszenia wyników pracy (w przypadku nieobecności nauczyciela termin automatycznie ulega przedłużeniu).
  • W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej uczeń przystępuje do napisania jej w terminie do dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. (w przypadku nieobecności nauczyciela termin automatycznie ulega przedłużeniu).
  • W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej nauczyciel ma prawo postawić uczniowi ocenę niedostateczną.

IV. Sposób informowania o ocenach:

  • Uczniowie są informowani na bieżąco, bezpośrednio po otrzymaniu oceny,
  • Rodzice w formie pisemnej na „drzwiach otwartych” lub ustnie w miarę potrzeby,
  • O zagrożeniu oceną niedostateczną na semestr – miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

V. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie :

OcenaUmiejętności i aktywnośćWiedza
CelującaUczeń: · inicjuje dyskusje na określony temat · przedstawia własne (racjonalne) koncepcje rozwiązań, działań, przedsięwzięć · systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się nimi z grupą · odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia określonych działań · wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień · argumentuje własne poglądy, posługując się wiedzą poza programową · odnosi sukcesy w rywalizacji pozaszkolnej/pozalekcyjnej w konkursach, których tematyka pokrywa się z treściami kształcenia realizowanymi na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwaUczeń opanował wszystkie treści programu i sprawnie wykorzystuje wiedzę z innych przedmiotów do wykonywania zadań z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.
Bardzo dobraUczeń: · sprawnie korzysta z wszystkich dostępnych źródeł informacji · samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela · jest aktywny na lekcjach i uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa (zawody, konkursy) lub zajęciach pozaszkolnych o specyfice zbliżonej do przedmiotu · bezbłędnie wykonuje działania ratownicze, koryguje błędy kolegów, odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze · sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego działania (także doraźnego) · umie pokierować grupą rówieśnikówUczeń opanował wszystkie treści programu i sprawnie wykorzystuje wiedzę z innych przedmiotów do wykonywania zadań z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.
DobraUczeń: · samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji · poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych · samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności · podejmuje wybrane zadania dodatkowe · jest aktywny na lekcjach · poprawnie wykonuje działania ratownicze, umie dobrać sprzęt i środki ratownicze do rodzaju obrażenia/zranieniaUczeń opanował wszystkie podstawowe treści programu oraz niektóre treści ponadpodstawowe.
DostatecznaUczeń: · pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji · samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć · przejawia przeciętną aktywność · potrafi podjąć działania podnoszące własne bezpieczeństwoUczeń opanował podstawowe treści programu, pozwalające na podejmowanie działań ratowniczych i zabezpieczających.
DopuszczającaUczeń: · z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania · opanował najbardziej elementarne umiejętności z zakresu przedmiotuUczeń ma braki w wiedzy, które jednak nie uniemożliwiają dalszej edukacji i mogą zostać usunięte.
NiedostatecznaUczeń: · nie potrafi wykonać najprostszych poleceń, wymagających zastosowania elementarnych umiejętnościUczeń wykazuje braki w wiedzy, które uniemożliwiają dalszą edukację w zakresie przedmiotu.