Polski Matematyka Fizyka Biologia Geografia Chemia Języki obce Historia Wos Informatyka Edb Pp Filozofia Wf

Informatyka

 1. Celem oceniania jest:

  • sprawdzenie wiadomości i umiejętności,
  • motywowanie ucznia do pracy,
  • aktywizowanie uczniów,
  • uświadamianie uczniom braków w procesie uczenia się,
  • diagnoza osiągnięć ucznia.

 2. Przedmiotem oceny są:

  • wiadomości,
  • umiejętności,
  • aktywność.

 3. Ocenie podlegają:

  • wypowiedzi ustne (materiał z trzech ostatnich lekcji),
  • prace pisemne:
   1. prace klasowe – zapowiedziane z 1-2 tygodniowym wyprzedzeniem, trwające minimum 45 minut,
   2. kartkówki – mogą być niezapowiedziane, obejmujące materiał trzech ostatnich lekcji, trwające do 15 minut.
  • prace semestralne – samodzielna realizacja zadania informatycznego przy pomocy wybranej aplikacji lub w języku programowania z dokumentacją,
  • zadania domowe,
  • zadania wykonywane przy komputerze.

 4. Sposób oceniania:

  • oceny są określone cyframi 1-6,
  • podczas semestru uczeń powinien zdobyć minimum trzy oceny cząstkowe,
  • najistotniejszą rolę odgrywają oceny uzyskana z prac klasowych.

 5. Zasady ustalania ocen:
  w trakcie realizacji każdego działu uczniowie są informowani o wymaganiach dydaktycznych na daną ocenę:

  • dla zadań na pracy klasowej, które są punktowane ustala się następujące progi procentowe:
   1. niedostateczny – poniżej 30%
   2. dopuszczający – 30 – 49,99%
   3. dostateczny – 50 – 74,99%
   4. dobry – 75 – 89,99%
   5. bardzo dobry – 90 – 95%
   6. celujący – powyżej 95%
  • dla zadań na pracy klasowej, które nie są punktowane, uczeń wybiera z listy zadań 1 lub 2 zadania odpowiadające danej ocenie np:
Ocena/Zadanie12345
dopuszczającyX
X
dostatecznyXX
X
dobryXX
XX
bardzo dobryXX
XX
celujący
XX
 1. (Załączniki – plany wynikowe)
 2. Zasady poprawiania ocen niekorzystnych:
  • uczeń ma prawo raz przystąpić do poprawiania oceny niedostatecznej uzyskanej z pracy klasowej w terminie do dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyników pracy,
  • w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej uczeń taki ma obowiązek na najbliższej lekcji zgłosić się do nauczyciela, który ustala termin (do dwóch tygodni) i formę zaliczenia zaległego materiału.
 3. Sposób informowania o ocenach:
  • uczniowie informowani są na bieżąco, bezpośrednio po otrzymaniu oceny,
  • rodzice w formie pisemnej na „drzwiach otwartych” lub ustnie w miarę potrzeb,
  • o zagrożeniu oceną niedostateczną na semestr miesiąc przed radą pedagogiczną.
 4. Ewaluacja wymagań edukacyjnych będzie dokonywana na podstawie badań ankietowych uczniów i może ulec zmianie w następnym roku szkolnym.