Polski Matematyka Fizyka Biologia Geografia Chemia Języki obce Historia Wos Informatyka Edb Pp Filozofia Wf

Wiedza o społeczeństwie

Przedmiotowe zasady oceniania z wiedzy o społeczeństwie

Podstawy prawne:

Niniejsze przedmiotowe zasady oceniania (PZO) opracowano na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

I Przedmiotem oceny są:

1. wiadomości (wiedza)

2. umiejętności

3. postawa (aktywność)

ad. 3) aktywność może być oceniana poprzez:

A) ocenę – zgodną z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

B) „plusy– przyjmując, że do uzyskania jednej, cząstkowej oceny bardzo dobrej niezbędne jest uzyskanie trzech „plusów”

II Uczeń otrzymuje dwie oceny podsumowujące:

1. za pierwszy i drugi semestr (ocena za drugi semestr jest jednocześnie oceną roczną) – powstałe w oparciu o oceny cząstkowe (za m.in.: prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność)

2. ocena roczna – podsumowującą pracę w I i II semestrze uwzględnia poziom i postęp (bądź regres) w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności opisanych w wymaganiach, efektach kształcenia i kryteriach weryfikacji, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, dla danego etapu edukacyjnego.

III Uczeń może raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, z tym że ta zasada nie dotyczy lekcji powtórzeniowych i zapowiedzianych sprawdzianów.

IV Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

Sposoby kontroli:

1. prace pisemne: praca klasowa (test, wypracowanie), kartkówka, referat

2. odpowiedzi ustne, referaty,

3. praca klasowa – zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem

4. kartkówka – nie jest zapowiedziana, obowiązuje materiał z trzech ostatnich lekcji, trwa do 15 minut

Referat lub praca pisemna powinny być dane do wglądu uczniom, tak aby mogli zapoznać się z uwagami sprawdzającego odnośnie popełnionych błędów oraz uzasadnieniem wystawionej oceny.

TAKSONOMIA CELÓW NAUCZANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

POZIOM I (P.)– WIADOMOŚCI

Kategoria A. Zapamiętanie

A1. Pamiętanie faktów, wydarzeń, zjawisk, nazw, nazwisk, pojęć.

A2. Rozróżnianie źródeł informacji.

Kategoria B. Rozumienie

B1. Rozumienie istoty faktów, wydarzeń i zjawisk, zależności.

B2. Rozumienie określeń, sądów i ocen.

B3. Dostrzeganie i rozumienie związków przyczynowo – skutkowych.

B4. Korelacja zjawisk dotyczących dziejów Polski z występującymi na świecie.

POZIOM II (PP.)– UMIEJĘTNOŚCI

Kategoria C. Sytuacje typowe (proste)

C1. Poszukiwanie i gromadzenie informacji.

C2. Korzystanie z mediów, analiza treści, odróżnianie faktu od komentarza.

C3. Selekcjonowanie faktów pod względem ich ważności.

C4. Formułowanie ocen i opinii o wydarzeniach, zjawiskach i postaciach.

C5. Posługiwanie się znanymi pojęciami podczas wypowiedzi.

Kategoria D. Sytuacje problemowe (nowe)

D1. Samodzielne uogólnianie, porównywanie i wyciąganie wniosków.

D2. Posługiwanie się znanymi pojęciami w sytuacjach nowych.

D3. Argumentowanie swoich wypowiedzi, zajmowanie własnego
stanowiska wobec faktów, wydarzeń i zjawisk.

D4. Samodzielna interpretacja zjawisk politycznych, gospodarczych,
społecznych,historycznych.

POZIOM III – POSTAWA I PRZEKONANIA

(przygotowanie do zajęć, udział w wykonywanych zadaniach, aktywność i inicjatywa w zdobywaniu wiedzy i umiejętności)

Kategoria E. Stosunek do zajęć

E1. Tolerancja wobec innych osób, poglądów i wartości

E2. Umiejętność pracy w zespole (kreowanie różnych ról)

E3. Poszanowanie idei demokratycznych kształtujących się na przestrzeni
dziejów (starożytność – wiek XXI)

Kategoria F. Potrzeby i aspiracje

F1. Dalsze kształcenie w kierunku humanistycznym – wybór uczelni

F2. Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym

KRYTERIA OCENY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
I SPRAWDZIAN TESTOWY

OCENAPOZIOM PODSTAWOWY (P.) (procent wykonania zadań)POZIOM PONADPODSTAWOWY (PP.) (procent wykonania zadań)
* CELUJĄCA100100
BARDZO DOBRA90 – 10090 – 100
DOBRA75 – 8975 – 89
** DOSTATECZNA60 – 74XXX
** DOPUSZCZAJĄCA45 – 59XXX
** NIEDOSTATECZNAponiżej 44XXX

* Niektóre sprawdziany będą zawierały zadania na ocenę celującą i ich pełne rozwiązanie będzie
umożliwiało zdobycie przez ucznia oceny celującej.

** Jeżeli uczeń mimo błędnych rozwiązań zadań z poziomu P. (uzyskał ocenę niedostateczną)
rozwiąże zadania z poziomu PP (nie mniej jednak niż 50 %) to istnieje możliwość
podniesienia uzyskanej przez niego oceny o jeden stopień.

II WYPOWIEDŹ PISEMNA (kryteria ocenienia uwzględniają:

Zakres wiedzy, dobór materiału rzeczowego – faktów, wydarzeń, zjawisk i ich ważność.

1. Zrozumienie tematu, umieszczenie go w czasie i przestrzeni historycznej.

2. Sposób prezentacji jako umiejętność posługiwania się wiedzą i pojęciami:

– dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, związków między faktami

– ujmowanie zjawisk dotyczących naszego kraju w tzw. „szerokim kontekście międzynarodowym”

– analiza, porównywanie, wyjaśnianie, uogólnianie, własna ocena.

3. Język: ortografia, interpunkcja, styl, gramatyka, słownictwo.

4. Konstrukcja pracy i jej forma graficzna:

wstęp, rozwinięcie, zakończenie,

– akapity, marginesy,

– skreślenia i poprawki.

III OCENA WYPOWIEDZI USTNEJ

Zasadniczo oceniany jest udział i przygotowanie do zajęć, w sytuacji gdy konieczne jest sprawdzenie poziomu wiedzy ucznia dla celów klasyfikacji może być on pytany i za odpowiedź uzyskuje:

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ gdy, odpowiedź nie spełnia wymagań podanych niżej kryteriów
ocen pozytywnych.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ – gdy, wykazuje się wiedzą i umiejętnościami w zakresie nie mniejszym niż 35 % przewidzianych dla pracy pisemnej (wypracowanie – punkty1,2,3); tzw. niezbędną wiedzą, konieczną z punktu widzenia realizacji celów przedmiotu i nieodzowną w toku dalszego kształcenia. Podczas odpowiedzi możliwe są liczne błędy, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i w sposobie jej prezentowania, uczeń zna jednak podstawowe fakty i przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania.

OCENĘ DOSTATECZNĄ – gdy, zna najważniejsze fakty (wiedza podstawowa) i potrafi je zinterpretować, umieścić w czasie i przestrzenie (mapa); odpowiedź odbywa się przy niewielkim ukierunkowaniu ze strony nauczyciela. Występują nieliczne błędy rzeczowe i językowe.

OCENĘ DOBRĄ – gdy, odpowiedź jest zasadniczo samodzielna, zawiera większość treści podstawowych, uzupełnionych o trudniejszą wiedzę i umiejętności z zakresu rozszerzonego (PP); odpowiedź jest poprawna pod względem językowym, dopuszczalne są jedynie nieliczne – drugorzędne z punktu widzenia tematu – błędy, nie wyczerpuje całości zagadnienia.

OCENĘ BARDZO DOBRĄ – gdy, jest wyczerpująca pod względem merytorycznym (wiedza umiejętności przewidziane programem nauczania), swobodne operowanie faktami i dostrzeganie związków między nimi, wyciągane są wnioski, występuje ocena całościowa.

OCENĘ CELUJĄCĄ – gdy, odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza obowiązujący program nauczania, zawiera treści zaczerpnięte z literatury popularnonaukowej i innych mediów, zawiera własne oryginalne przemyślenia i oceny.

OKREŚLENIE SPOSOBU POPRAWIANIA WYNIKÓW NIEKORZYSTNYCH

Uczeń ma prawo poprawić niekorzystny dla siebie wynik ocenionej pracy pisemnej w terminie ustalonym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie był obecny na pracy kontrolnej (nieobecność usprawiedliwiona), to jego obowiązkiem jest ustalenie z nauczycielem (na pierwszych zajęciach po okresie nieobecności) terminu zaliczenia. Niedopełnienie tego wymagania skutkuje oceną NIEDOSTATECZNĄ.

Jeżeli nieobecność była nieusprawiedliwiona, to uczeń uzyskuje
ocenę niedostateczną w trybie natychmiastowym.