Polski Matematyka Fizyka Biologia Geografia Chemia Języki obce Historia Wos Informatyka Edb Pp Filozofia Wf

Matematyka

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki

  1. Cele edukacyjne:

1) Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany wynik.

2) Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych

3) Modelowanie matematyczne.

Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenia trafność modelu. Uczeń buduje model matematyczny danej sytuacji, uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia.

4) Użycie i tworzenie strategii.

Uczeń stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania.

5) Rozumowanie i argumentacja.

Uczeń prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków.

  1. Ocenianie z matematyki ma na celu:

1) Postawienie diagnozy wstępnej dla ustalenia indywidualnych możliwości ucznia.

2) Poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.

3) Dostosowanie nauczania do realnych potrzeb i możliwości każdego ucznia.

4) Rozwijanie w uczniach aktywności, motywacji do pogłębiania wiadomości i umiejętności oraz zainteresowanie przedmiotem.

5) Dostarczanie rodzicom (lub prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

6) Ocenianie jest jawne dla ucznia i jego rodziców; nauczyciel ma obowiązek dostarczyć kopie poprawionych przez siebie prac, wraz z uzasadnieniem w jednej z form: odbitka kserograficzna, skan, zdjęcie.

  1. Formy podlegające ocenie:
lpnarzędziauwagi
1prace klasowepodsumowują dział lub dwa działy albo materiał roczny
2sprawdzianypo zakończeniu pewnej partii materiału mniejszej niż dział
3kartkówki i odpowiedzi ustneobejmują ostatnie trzy tematy
4zadania domowe

1) Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a sprawdziany z co najmniej trzydniowym.

2) Kartkówka obejmująca trzy ostatnie tematy nie musi być zapowiadana.

3) Prace klasowe powinny być poprzedzone powtórzeniem materiału.

4) Wszystkie prace pisemne, po zapoznaniu uczniów z ich wynikami, przechowywane są przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

5) Termin oddawania poprawionych i ocenionych prac pisemnych ustala WZO.

  1. Zasady ustalania ocen:

Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia:

1) prace klasowe – sprawdziany wiedzy ucznia dotyczące większego zakresu materiału; prace klasowe trwają od 45 do 90 minut;

2) sprawdziany– sprawdziany wiedzy dotyczące ostatnio przerabianego materiału;

3) praca na lekcji (kartkówki, praca na lekcji, odpowiedzi ustne ucznia, referaty, projekty);

4) prace pisemne wykonane przez ucznia w domu;

5) inne (np. udział w konkursie, systematyczność w pracach domowych, aktywny udział w zajęciach).

Poszczególnym formom aktywności ucznia przyporządkowane zostaną następujące wagi:


Forma aktywnościWaga

prace klasowe3

sprawdziany2

kartkówki, praca na lekcji1

prace wykonane w domu1

inne1

Ocena z pracy pisemnej wystawiana jest na podstawie procentowej zawartości poprawnych odpowiedzi według następującej skali:

L.p.Ocena słownaOcena cyfrowaZakres %
1. Celujący6100
2. Bardzo dobry595-99 lub 100
3. Dobry480-94
4. Dostateczny360-79
5. Dopuszczający240-59
6. Niedostateczny10-39

Oceny bieżące można rozszerzyć poprzez dodanie do oceny bardzo dobrej, dobrej, dostatecznej ,,+” i ,,-”, a do oceny dopuszczającej ,,+”.

Zależność oceny rocznej ( śródrocznej ) od średniej ważonej wskazuje tabela:

SS <1,75S = 1,75 1,75< S < 2,75S = 2,75 2,75< S < 3,75S = 3,75 3,75 < S < 4,75S = 4,75 4,75 < S < 5,5S = 5,5 S > 5,5
ocena123456

Uwaga: Nauczyciel wystawiając ocenę sugeruje się powyższą tabelą, jednak zgodnie z WZO, to nauczyciel podejmuje ostateczną decyzję o ocenie.

5. Umowa z uczniem – prawa i powinności:

1) Każdy uczeń jest oceniany z zasadami sprawiedliwości.

2) Uczeń ma prawo zgłosić bez żadnych konsekwencji nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w semestrze z wyjątkiem lekcji powtórzeniowych, zapowiedzianych sprawdzianów i prac klasowych. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z obowiązku aktywnego udziału w lekcji.

3) Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy.

4) Uczeń ma prawo raz przystąpić do poprawiania oceny niedostatecznej uzyskanej z pracy klasowej w terminie do 2 tygodni od ogłoszenia wyników pracy (w przypadku nieobecności nauczyciela termin automatycznie ulega przedłużeniu).

5) W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej uczeń przystępuje do napisania jej w terminie do dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. (w przypadku nieobecności nauczyciela termin automatycznie ulega przedłużeniu).

6) Ocenę uzyskaną w wyniku poprawy pracy klasowej bierze się pod uwagę obliczając średnią wyników z pracy klasowej i jej poprawy.

7) Praca domowa jest obowiązkowa. Błędnie wykonaną pracę domową uczeń ma prawo poprawić.

6. Sposób informowania o ocenach:

1) Uczniowie są informowani na bieżąco, bezpośrednio po otrzymaniu oceny,

2) Rodzice, w formie pisemnej na „drzwiach otwartych”, ustnie w miarę potrzeby oraz natychmiast, za pośrednictwem e-dziennika;

3) O zagrożeniu oceną niedostateczną na semestr – miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej.