Polski Matematyka Fizyka Biologia Geografia Chemia Języki obce Historia Wos Informatyka Edb Pp Filozofia Wf

Matematyka

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki

Ocenianie z matematyki ma na celu:

 1. Postawienie diagnozy wstępnej dla ustalenia indywidualnych możliwości ucznia.
 2. Poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.
 3. Dostosowanie nauczania do realnych potrzeb i możliwości każdego ucznia.
 4. Rozwijanie w uczniach aktywności, motywacji do pogłębiania wiadomości i umiejętności oraz zainteresowanie przedmiotem.
 5. Dostarczanie rodzicom (lub prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 6. Ocenianie jest jawne dla ucznia i jego rodziców; nauczyciel ma obowiązek dostarczyć kopie poprawionych przez siebie prac, wraz z uzasadnieniem w jednej z form: odbitka kserograficzna, skan, zdjęcie.

I. Kontrakt między uczniem a nauczycielem matematyki

 1. Zajęcia z matematyki odbywają się w wymiarze zgodnym z ramowym rozkładem nauczania.
 2. Warunkiem klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej jest uczestnictwo w co najmniej 50% zajęć z matematyki (zgodnie ze Statutem V LO w Bydgoszczy).
 3. Na lekcjach matematyki obowiązuje sześciostopniowa skala ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
 4. Ocena śródroczna wystawiana jest na podstawie wszystkich ocen, przy czym większe znaczenie przy ustalaniu tej oceny mają oceny z prac klasowych, sprawdzianów i testów.
 5. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego zawierającego wszystkie treści przekazywane na zajęciach.
 6. Na lekcjach nie wolno używać telefonów komórkowych (również kalkulatora w telefonie). Telefon powinien być schowany i wyłączony (ewentualnie wyciszony).
 7. Prace klasowe, sprawdziany, testy nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem, a ich termin wpisuje do dziennika.
 8. Wszystkie formy pisemne zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe co oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę.
 9. Uczeń, który nie przystąpił do poprawy pracy klasowej (sprawdzianu, testu), w ustalonym terminie i nie przedstawił ważnego udokumentowanego usprawiedliwienia przystępuje do poprawy pracy klasowej (sprawdzianu, testu) w terminie narzuconym przez nauczyciela.
 10. Nauczyciel ma prawo wyegzekwować od ucznia, w dowolnym terminie, napisanie sprawdzianu, kartkówki oraz wszystkich wcześniej zaplanowanych form pisemnych jeżeli ten nie pisał go w wyznaczonym terminie i nie stawił się na wyznaczony termin poprawkowy).
 11. Poprawa prac klasowych, sprawdzianów jest jednorazowa. Termin poprawy jest ustalony przez nauczyciela i jest jeden dla wszystkich uczniów z danej klasy. Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w pierwszym terminie i z poprawy).
 12. W sytuacji nieobecności usprawiedliwionej ucznia może on skorzystać z prawa do ustalenia indywidualnego terminu poprawy.
 13. Poprawa prac nie przysługuje uczniom, którzy zostali przyłapani na niesamodzielnej pracy (ściąganiu).
 14. Kartkówki obejmują, materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych, nie muszą być one zapowiedziane i nie podlegają poprawie.
 15. W trakcie całego semestru uczeń może zgłosić 2 razy nieprzygotowanie do zajęć (brak pracy domowej, niedyspozycja, brak gotowości do pisania niezapowiedzianej pracy kontrolnej).

Uwaga! Nieprzygotowanie nie obowiązuje na zapowiedzianych kartkówkach, powtórzeniach wiadomości przed sprawdzianem i testem diagnostycznym oraz na pracach klasowych, sprawdzianach oraz na trzy tygodnie przed klasyfikacją.

16. Uczeń, który otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego, jest zobowiązany do odebrania od nauczyciela zagadnień do egzaminu poprawkowego do końca czerwca.

 II. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności

Weryfikacja zdobytej wiedzy i uzyskanych przez ucznia na lekcjach matematyki umiejętności może mieć następujące formy:

 • prace klasowe, sprawdziany,
 • testy diagnostyczne,
 • próbne matury,
 • kartkówki,
 • zadania domowe,
 • odpowiedzi ustne,
 • praca na lekcji,
 • aktywność,
 • praca projektowa lub praca długoterminowa.

III.  Kryteria oceny poszczególnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz obszarów aktywności ucznia

Odpowiedź ustna:

 • wiadomości i umiejętności z zakresu danego działu,
 • posługiwanie się językiem matematycznym,
 • umiejętność wnioskowania, analizowania, uogólniania i uzasadniania.

Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki

Przyjmuje się przeliczenie procentowe na ocenę:

OcenaPrace klasowe, sprawdziany
niedostateczny0% – 40%
dopuszczający41% – 59%
dostateczny60% -79%
dobry80% – 90%
bardzo dobry91% – 99%
celujący100%

Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną stopni cząstkowych. Decydujący wpływ na wystawienie wymienionych wyżej ocen mają stopnie uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów. 

IV. Ogólne kryteria ocen z matematyki

Ocena celująca

Ocenę otrzymuje uczeń, który uzyskuje 100% na sprawdzianach i potrafi:

 • samodzielnie rozwiązywać zadania;
 • wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania w zadaniach;
 • posługiwać się poprawnym językiem matematycznym;
 • samodzielnie zdobywać wiedzę;
 • przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne.

Ocena bardzo dobra

Ocenę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany w podstawie programowej nauczania oraz potrafi:

 • sprawnie rachować;
 • samodzielnie rozwiązywać zadania;
 • wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania w zadaniach;
 • posługiwać się poprawnym językiem matematycznym;
 • samodzielnie zdobywać wiedzę;
 • przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne.

Ocena dobra

Ocenę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej oraz wybrane elementy programu nauczania, a także potrafi:

 • samodzielnie rozwiązać typowe zadania;
 • wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz algorytmów;
 • posługiwać się językiem matematycznym, który może zawierać jedynie nieliczne błędy i potknięcia;
 • sprawnie rachować;
 • przeprowadzić proste rozumowania dedukcyjne.

Ocena dostateczna

Ocenę otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej, co pozwala mu na:

 • wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i algorytmów;
 • stosowanie poznanych wzorów i twierdzeń w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań;
 • wykonywanie prostych obliczeń i przekształceń matematycznych.

Ocena dopuszczająca

Ocenę otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i elementarne umiejętności przewidziane w podstawie programowej w takim zakresie, że potrafi:

 • samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonywać ćwiczenia i zadania
  o niewielkim stopniu trudności;
 • wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć oraz algorytmów.

Ocena niedostateczna

Ocenę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej nauczania oraz:

 • nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów i twierdzeń;
 • popełnia rażące błędy w rachunkach;
 • nie potrafi (nawet z pomocą nauczyciela, który miedzy innymi zadaje pytania pomocnicze) wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań;
 • nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności.

V. Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów)

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje rodziców (opiekunów prawnych) poprzez uczniów  o wymaganiach i kryteriach oceniania (PZO z matematyki udostępnione zostaje na stronie internetowej strony).

Przedmiotowe zasady oceniania realizowane są przez wszystkich nauczycieli matematyki uczących w V LO w Bydgoszczy.

Wszelkie kwestie nie ujęte w Przedmiotowych Zasadach Oceniania z Matematyki rozstrzygane będą zgodnie ze Statutem V LO w Bydgoszczy.