Polski Matematyka Fizyka Biologia Geografia Chemia Języki obce Historia Wos Informatyka Edb Pp Filozofia Wf

Filozofia

Przedmiotowe zasady oceniania z filozofii

Zasady oceniania z filozofii

Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Obowiązkiem ucznia jest posiadanie podręcznika – w przypadku jego braku uczeń jest zobowiązany zgłosić to na początku lekcji.

Uczeń może zgłosić 1 nieprzygotowanie w semestrze (przy jednej godzinie w tygodniu), informuje o tym na początku lekcji.

Bieżące ocenianie obejmuje: krótkie formy pisemne (kartkówki), odpowiedzi ustne, zadania domowe (ocena lub plus/plusy), aktywność (3 plusy – ocena bardzo dobra).

Odwiedzi ustne obejmują aktualnie omawiany materiał (2 ostatnie lekcje).

Kartkówki obejmują materiał z 2 ostatnich lekcji (nie muszą być zapowiadane).

Sprawdzian obejmuje większą partię materiału – dział lub 2 działy, jest zapowiadany z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Obowiązuje wszystkich uczniów. Jeśli uczeń jest nieobecny (usprawiedliwienie), uzgadnia z nauczycielem termin indywidualnego zaliczenia (forma pisemna lub ustna). Jeśli nie przystąpi do sprawdzianu, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Uczeń, który ze sprawdzianu otrzymał ocenę niedostateczną, może ją jednorazowo poprawić. Uczeń, który korzysta z niedozwolonych materiałów, podpowiedzi kolegów, z takiej szansy nie może skorzystać. Nauczyciel ma prawo postawić ocenę niedostateczną oraz może nie wyrazić zgody na poprawę oceny.

W ciągu semestru uczeń powinien zdobyć przynajmniej 3 oceny (w miarę możliwości z różnych form oceniania).

Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych.

Zadania (sprawdziany, kartkówki) będą oceniane wg następującej skali procentowej:

100-98% – celujący

97-91% bardzo dobry

90-75% dobry

74-58% dostateczny

57-40% dopuszczający

Oceny klasyfikacyjne semestralne oraz końcowe ustala nauczyciel przedmiotu, biorąc pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe, a w przypadku oceny końcowej (rocznej) również ocenę semestralną zgodnie z zasadą średniej ważonej.

6,00 – 5,4 – celujący

5,3 – 4,75 –  bardzo dobry

4,74 – 3,76 –  dobry

3,75 – 2,76 –  dostateczny

2,75 – 1,85 –  dopuszczający

1,84  i niżej – niedostateczny

(sprawdzian – waga 3

kartkówka – waga 2

notatka z lekcji (jako zadanie domowe) – waga 1 lub 2 (w zależności od stopnia trudności)

odpowiedź ustna – waga 2

aktywność na lekcji – waga 2)