Polski Matematyka Fizyka Biologia Geografia Chemia Języki obce Historia Wos Informatyka Edb Pp Filozofia Wf

Biologia

 1. Cele oceniania:
  • Ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania kompetencji uczniów na lekcjach biologii.
  • Informowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć z biologii.
  • Informowanie rodziców (opiekunów) o postępach edukacyjnych ich dziecka.
  • Umożliwienie nauczycielowi bieżącej kontroli stopnia opanowania przez ucznia umiejętności i wiadomości objętych podstawą programową.
  • Dostosowanie nauczania do potrzeb i możliwości indywidualnych ucznia.
 1. Kryteria oceniania uczniów na lekcjach biologii:
  • zapamiętanie wiadomości
  • stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i nowych
  • umiejętność prawidłowego formułowania myśli i wnioskowania
  • umiejętność interpretacji zjawisk, wyników doświadczeń i schematów
  • umiejętność konstruowania tabel i wykresów oraz odczytywania z nich danych
  • umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji: podręcznik, zasoby biblioteki szkolnej, programy komputerowe, internet
  • stosowanie terminologii biologicznej
  • aktywność
  • umiejętność pracy w grupie
  • systematyczność i umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych
  • stosunek do przedmiotu

3. Szczegółowe wymagania edukacyjne:

Stopień dopuszczający

Stopień dopuszczający można wystawić uczniowi, który przyswoił treści konieczne. Taki uczeń z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w podstawowych umiejętnościach.

Stopień dostateczny

Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który opanował wiadomości podstawowe i z niewielką pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać podstawowe problemy. Analizuje również proste zależności, a także próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko.

Stopień dobry

Stopień dobry można wystawić uczniowi, który przyswoił treści rozszerzające, właściwie stosuje terminologię przedmiotową, a także wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów znanych z lekcji i podręcznika, rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod, samodzielnie pracuje z podręcznikiem i materiałem źródłowym oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Stopień bardzo dobry

Stopień bardzo dobry może otrzymać uczeń, który opanował treści dopełniające. Potrafi on samodzielnie interpretować zjawiska, wnioskować i prawidłowo planować obserwacje i doświadczenia.

Stopień celujący

Stopień celujący może otrzymać uczeń, który opanował treści wykraczające poza informacje zawarte w podręczniku. Potrafi on selekcjonować i hierarchizować wiadomości, z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także pod okiem nauczyciela prowadzi własne prace badawcze.

4. Każda ocena zdobyta przez ucznia jest jawna, motywowana ustnie lub pisemnie, zgodna z kryteriami oceniania i akcentująca pozytywy i osiągnięcia. Oceny określane są cyframi 1-6, dodatkowo za aktywność uczeń może otrzymać „+” lub „-” . Trzy „+” dają ocenę bardzo dobrą, trzy „-” ocenę niedostateczną. Podczas semestru uczeń powinien zdobyć minimum trzy oceny cząstkowe.

Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów:

sprawdziany pisemne i testy z cyklu tematycznego zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem

kartkówki bez zapowiedzi maksymalnie z trzech ostatnich jednostek tematycznych

wypowiedzi ustne z trzech ostatnich jednostek tematycznych

projekty, prace badawcze, referaty, prezentacje multimedialne oceniane są po zaprezentowaniu ich przez ucznia na forum klasy

prace domowe (obowiązkowe, dodatkowe, pisemne, ustne)

praca na lekcji

działania pozalekcyjne (olimpiady, konkursy, warsztaty, wyjazdy edukacyjne)

Za pracę pisemną uczeń może otrzymać następujące oceny:

100% punktów – celujący

99% – 90% – bardzo dobry

89% – 80% – dobry

79% – 60% – dostateczny

59%- 40% – dopuszczający

39% – 0% – niedostateczny

5. O otrzymanych ocenach uczniowie informowani są na bieżąco, bezpośrednio po otrzymaniu oceny. Rodzice wg kalendarza wewnętrznego szkoły – w formie pisemnej – oceny cząstkowe i semestralne, oraz ustnie – w miarę potrzeby. W sytuacji zagrożenia oceną niedostateczną – wg WSO.

6. Uczeń ma prawo jeden raz przystąpić do poprawiania oceny niedostatecznej uzyskanej z pracy pisemnej (obejmującej cykl tematyczny), w terminie do dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyników pracy. Formę i czas poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem indywidualnie. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na poprawę w ustalonym terminie, traci możliwość poprawy pracy.

Niewłaściwy, lekceważący stosunek do pracy pisemnej (np. oddanie pustej karty odpowiedzi, niestosowne rysunki lub teksty na karcie odpowiedzi), może być podstawą do utraty możliwości poprawy pracy.
Jeżeli uczeń podczas pracy pisemnej korzystał z niedozwolonych pomocy, otrzymuje ocenę niedostateczną i traci możliwość jej poprawy. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.

7. Tryb oddawania i przechowywania prac pisemnych , kartkówek.

 • oddawane są w terminie do 2 tygodni od napisania
 • kartkówki uczniowie otrzymują, a pozostałe prace pisemne dostają do wglądu
 • prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego
 • W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na pracy pisemnej, uczeń przystępuje do napisania jej w terminie do dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Formę i czas uzgadnia z nauczycielem. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej – patrz p.7.
  Jeżeli uczeń był nieobecny tylko w dniu sprawdzianu, zobowiązany jest napisać go na najbliższej lekcji biologii.

8. W przypadku więcej niż 1 godziny biologii tygodniowo uczeń ma prawo dwa razy w roku szkolnym zgłosić nieprzygotowanie do lekcji przed jej rozpoczęciem bez konieczności podawania przyczyny (zasada ta nie dotyczy lekcji powtórzeniowych i zapowiedzianych sprawdzianów).

9. Ocena semestralna i końcowa nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Na ocenę końcową uczeń pracuje cały rok. Nauczyciel, na prośbę ucznia, może umożliwić uczniowi uzupełnienie zaległości wynikających z długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole, podczas indywidualnych konsultacji. Forma i termin konsultacji ustalany jest z uczniem.