Polski Matematyka Fizyka Biologia Geografia Chemia Języki obce Historia Wos Informatyka Edb Pp Filozofia Wf

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PODSTAWA PRAWNA:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. poz. 1322)
3. Wewnątrzszkolny system oceniania.

CELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Przygotowanie do aktywności fizycznej przez całe życie oraz ochrona i doskonalenie zdrowia własnego oraz innych, w szczególności:
1) uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie;
2) stosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu życia;
3) działanie jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu;
4) wykształcenie umiejętności sprzyjających zapobieganiu chorobom, doskonaleniu zdrowia fizycznego, psychicznego oraz społecznego.


WYMAGANIA OGÓLNE
Uczeń zobowiązany jest:
a) posiadać estetyczny strój sportowy, na który składają się:
– biała koszulka
– krótkie spodenki sportowe
– miękkie obuwie sportowe np. tenisówki lub trampki
– w czasie zajęć w terenie uczeń może być ubrany w dres sportowy oraz dowolne obuwie sportowe
– w czasie zajęć na basenie: kąpielówki, czepek i klapki. Zalecamy również używanie okularów pływackich.
b) być przygotowanym do lekcji w momencie jej rozpoczęcia ( uczeń przebiera się w trakcie przerwy i czeka na nauczyciela w szatni.
c) ze względu na bezpieczeństwo ćwiczącego uczeń, który spóźni się na lekcję i nie będzie brał udziału w rozgrzewce nie będzie dopuszczony do ćwiczeń.
d) przestrzegania przepisów bhp, regulaminów szatni i sali gimnastycznej przed, w trakcie oraz po lekcji wychowania fizycznego
e) w przypadku niezdolności do ćwiczeń posiadać właściwe zwolnienie lekarskie. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku zwolnienia z lekcji w-f określa odrębna procedura będąca załącznikiem do PZO (Załącznik nr1). Zwolniony z ćwiczeń uczeń zobowiązany jest do obecności na zajęciach.
g) nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z obowiązku opanowania realizowanych tego dnia zadań. W przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek na najbliższej lekcji zgłosić się do nauczyciela, który ustala termin i formę zaliczenia zaległego materiału. Niezgłoszenie się ucznia lub niezaliczenie materiału skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości jej poprawy.
f) uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu ma prawo do jednej poprawy tej oceny po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem formy i terminu poprawy w terminie do dwóch tygodni.

OBOWIĄZUJĄCA SKALA OCEN

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierzemy przede wszystkim pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczne uczestnictwo w zajęciach, aktywność w czasie lekcji oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Na ocenę końcową z wychowania fizycznego składają się:

1. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach
2. Aktywny udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń w miarę możliwości ucznia
3. Poziom opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych zawartych w podstawie programowej
4. Zajęcia na basenie
5. Dodatkowe osiągnięcia i zajęcia sportowe

Ad. 1. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach oceniane jest wg następującej skali:

celujący             – 100% udziału w zajęciach
bardzo dobry    – wszystkie opuszczone lekcje są usprawiedliwione
dobry                 – uczeń opuścił 1 lekcję (godz. nieusprawiedliwiona)
dostateczny      – uczeń opuścił 2 lekcje (godz. nieusprawiedliwione)
dopuszczający  – uczeń opuścił 3 lekcje (godz. nieusprawiedliwione)
niedostateczny  – uczeń opuścił 4 lub więcej lekcji (godz. nieusprawiedliwione)

Dwukrotnie w ciągu semestru (maksymalnie trzy jednostki lekcyjne) uczeń może być nieprzygotowany do lekcji ale w tym czasie musi przebywać w sali gimnastycznej. Każde kolejne nieprzygotowanie do zajęć traktowane będzie tak jak lekcja nieusprawiedliwiona.


2. Aktywny udział w zajęciach (postawa) oceniany będzie wg następujących kryteriów:

celujący – zawsze i z dużym zaangażowaniem wykonywał polecenia nauczyciela, podczas zajęć pomagał uczniom słabszym, demonstrował omawiane ćwiczenia oraz wykazywał własną inwencję w czasie lekcji,
bardzo dobry – zawsze i z dużym zaangażowaniem wykonywał polecenia nauczyciela, podczas zajęć pomagał uczniom słabszym, demonstrował omawiane ćwiczenia,
dobry – poprawnie wykonywał polecenia nauczyciela,
dostateczny – polecenia nauczyciela wykonywał niechętnie i niedbale, nie zawsze sumiennie i bez należytego zaangażowania, nie posiadał właściwego stroju do ćwiczeń, spóźniał się na lekcje
dopuszczający – przeszkadzał na lekcjach a swą postawą dezorganizował lekcję, nie posiadał właściwego stroju do ćwiczeń, często spóźniał się na lekcje,
niedostateczny  – ignorował polecenia nauczyciela, wykazywał szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, swoim zachowaniem świadomie lub złośliwie dezorganizował pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych

 3. Wiadomości i umiejętności 
Ocenie podlega umiejętność stosowania przez ucznia poznanych elementów techniki i taktyki w wybranych indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.

4. Zajęcia na basenie
Zajęcia na basenie oceniane będą wg skali: 

celujący – uczeń aktywnie uczestniczył w 13 lekcjach.
bardzo dobry – uczeń aktywnie uczestniczył w 11 lekcjach.
dobry – uczeń aktywnie uczestniczył w 9 lekcjach.
dostateczny – uczeń aktywnie uczestniczył w 7 lekcjach.
dopuszczający – uczeń aktywnie uczestniczył w 5 lekcjach.
niedostateczny – uczeń aktywnie uczestniczył w mniej niż 5 lekcjach.

5. Aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Uczeń może mieć podniesioną ocenę końcową / semestralną wynikającą ze skali ocen i jej kryteriów jeżeli w ciągu roku / semestru wykazał aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej: systematycznie uczestniczył w zajęciach SKS, zajęciach dokształcających lub reprezentował szkołę w międzyszkolnych zawodach sportowych.

Uczeń, który opuścił więcej niż połowę odbytych lekcji jest nieklasyfikowany

Załącznik nr 1.
Przepisy oświatowe przewidują dwa rozwiązania uwzględniające stan zdrowia ucznia uczęszczającego na zajęcia wychowania fizycznego:

Możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły. Podstawą do tego zwolnienia jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych, wydanej przez lekarza.

Możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego.

Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Podstawa prawna – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843).

Nie ma podstaw prawnych do zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w oparciu o dokument wystawiony przez rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia. Nie ma również podstaw do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego z powodu braku stroju gimnastycznego. Przygotowanie do określonych lekcji, w tym zajęć wychowania fizycznego, należy do zadań ucznia.

Jedynie w przypadku, gdy uczestniczący w zajęciach wychowania fizycznego uskarża się na dolegliwości zdrowotne, zwalnia się go w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów). Należy jednak podkreślić, że cytowany przepis rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach odnosi się do dolegliwości zdrowotnych i nie dotyczy braku stroju niezbędnego do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego.

Podstawa prawna – § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)