Polski Matematyka Fizyka Biologia Geografia Chemia Języki obce Historia Wos Informatyka Edb Pp Filozofia Wf

Fizyka

 1. Cele kształcenia:
 • Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.
 • Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.
 • Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.
 • Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych.
 1. Ocenianie ma na celu:
 • Poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.
 • Dostosowanie nauczania do realnych potrzeb i możliwości każdego ucznia.
 • Rozwijanie w uczniach aktywności, motywacji do pogłębiania wiadomości i umiejętności oraz zainteresowanie przedmiotem.
 • Dostarczanie rodzicom ucznia lub jego prawnym opiekunom informacji o postępach, trudnościach oraz uzdolnieniach ucznia.
 1. Zasady ustalania ocen.

Ocenianiu podlegają:

FormyUwagi
prace klasowepo zakończeniu działu zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
sprawdzianypo zakończeniu partii materiału mniejszej niż dział zapowiedziane z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
kartkówki i odpowiedzi ustneobejmujące materiał z ostatnich dwóch tematów.
praca na lekcjiczęsto oceniana na podstawie ilości plusów i minusów.
zadania domoweobowiązkowe i dodatkowe.
innenp. projekty, konkursy.

Ocena z pracy pisemnej wystawiana jest na podstawie procentowej zawartości poprawnych odpowiedzi według następującej skali:

Ocena słownaOcena cyfrowaZakres %
Celujący6100
Bardzo dobry595-99
Dobry480-94
Dostateczny360-79
Dopuszczający240-59
Niedostateczny10-39

4. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),
- umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,
- umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy,
- rozwiązuje samodzielnie trudne zadania rachunkowe i problemowe,
- osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
- zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,
- jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy,
- potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne,
- rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów,
- potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste zadanie lub problem.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
- potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela,
- potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela,
- zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne,
- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,
- nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych.

Nauczyciel ustala ocenę klasyfikacyjną śródroczną (roczną) w oparciu o oceny bieżące ucznia, przy czym większą wagę mają oceny z prac klasowych, sprawdzianów, w drugiej kolejności z kartkówek, odpowiedzi ustnych, aktywności podczas lekcji.

5. Umowa z uczniem – prawa i powinności:

 • Uczeń ma obowiązek przynosić na lekcje podręcznik i prowadzić zeszyt przedmiotowy.
 • Uczeń zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia lekcji, na których był nieobecny.
 • Uczeń ma prawo zgłosić bez żadnych konsekwencji nieprzygotowanie do lekcji raz w semestrze z wyjątkiem lekcji powtórzeniowych, zapowiedzianych sprawdzianów i prac klasowych. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z obowiązku aktywnego udziału w lekcji.
 • Uczeń, u którego stwierdzono brak samodzielności w trakcie sprawdzania wiadomości i umiejętności, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.
 • Uczniowie, którzy napisali pracę klasową na ocenę niedostateczną mają prawo do jednej poprawy tej oceny po określeniu z nauczycielem formy i terminu poprawy. Próba poprawy pracy klasowej z wynikiem takim samym lub gorszym nie skutkuje wpisaniem tej oceny do dziennika.
 • Ocenę uzyskaną w wyniku poprawy pracy klasowej nauczyciel ustala na podstawie średniej arytmetycznej ocen z pracy klasowej i jej poprawy.
 • Za nieobecność na pracy klasowej uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej (nieobecność ta zostaje odnotowana w dzienniku w tabeli ocen symbolem nb). Uczeń taki ma obowiązek na najbliższej lekcji fizyki po powrocie do szkoły zgłosić się do nauczyciela, który ustala termin i formę zaliczenia zaległego materiału. Niezgłoszenie się ucznia lub niezaliczenie zaległego materiału skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 • Wszystkie prace pisemne, po zapoznaniu uczniów z ich wynikami, przechowywane są przez nauczyciela w szkole do końca roku szkolnego.
 • Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnętrznego określa statut szkoły.

6. Sposób informowania o ocenach:

 • Uczniowie są informowani o ocenach na bieżąco, bezpośrednio po otrzymaniu oceny. Rodzice ucznia lub jego prawni opiekunowie dowiadują się o nich z e-dziennika lub od wychowawcy na zebraniu z rodzicami.
 • O osiągnięciach ucznia rodzice lub jego prawni opiekunowie mogą porozmawiać z nauczycielem podczas „drzwi otwartych”.
 • Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje rodziców ucznia lub jego prawnych opiekunów o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych.