Polski Matematyka Fizyka Biologia Geografia Chemia Języki obce Historia Wos Informatyka Edb Pp Filozofia Wf

Podstawy przedsiębiorczości


Przedmiotowe Zasady Oceniania
z podstaw przedsiębiorczości
Realizowany program nauczania:


„Ekonomia Stosowana”, program nauczania do przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości kształcenie ogólne w zakresie podstawowym dla uczniów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników.
Numer w zestawie DKOS – 4015 – 177/02
Przedmiotem zarówno bieżącej, jak i końcowej oceny jest nie tylko stan wiedzy uczniów, lecz także ich postępy w nabywaniu umiejętności . Od znajomości definicji ważniejsza jest umiejętność stosowania pojęć
w analizie i ocenie sytuacji, uświadamiająca uczniom stopień opanowania wiadomości i wdrażająca ich do systematycznej pracy.

Każda ocena zdobyta przez ucznia jest jawna, motywowana ustnie lub pisemnie, zgodna z przyjętymi kryteriami oceniania, akcentująca pozytywy i osiągnięcia. O otrzymanych ocenach uczniowie informowani są na bieżąco, bezpośrednio po ich otrzymaniu. Każdy uczeń uczestniczący systematycznie w lekcjach otrzyma w ciągu semestru minimum trzy oceny z różnych form aktywności.

1. Ocenie z podstaw przedsiębiorczości podlegają:

➢ znajomość podstawowych zagadnień i pojęć ekonomicznych omawianych podczas lekcji ,
➢ umiejętność wyjaśnienia istoty pojęć własnymi słowami

( rozumienie), z podaniem przykładów,
➢ umiejętność wdrażania wiedzy teoretycznej w realnych sytuacjach gospodarki rynkowej,
➢ umiejętność wnioskowania i interpretacji faktów,
➢ umiejętność pracy w grupie,
➢ kreatywne , oryginalne i rzetelne podejście do polecanych przez nauczyciela zadań,
➢ aktywność, czyli zaangażowanie uczniów zarówno podczas pracy na lekcji, jak i w czasie wykonywania zadań domowych( wkład pracy, dotrzymywanie terminów), udział w konkursach, olimpiadach oraz uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.
➢ systematyczne przygotowywanie się do lekcji,

2. Narzędzia oceny na lekcjach przedsiębiorczości:

a) prace klasowe, sprawdziany:
• w postaci wypowiedzi pisemnej, testu otwartego lub wyboru,
• zakres materiału na pracę klasową szczegółowo określa nauczyciel,
Prace klasowe obejmujące cykl tematyczny, np. dział
powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane -e-dzienniku. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną zobowiązany jest do powtórnego zaliczenia pracy klasowej tylko jeden raz.
• próba poprawy pracy klasowej z wynikiem negatywnym nie skutkuje oceną niedostateczną, ale odnotowuje się ten fakt w dzienniku z zapisem „1/nz.”, co oznacza niezaliczenie
• za nieobecność na pracy klasowej uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej, a nieobecność ta jest odnotowana w dzienniku w tabeli ocen symbolem nb, (gdy uczeń napisze pracę klasową, zapis zmieni się na np. nb/5). Niezgłoszenie się ucznia w wyznaczonym terminie lub niezaliczenie zaległego materiału skutkuje oceną niedostateczną, bez możliwości poprawy.

b) kartkówki:
• niezapowiedziane krótkie formy, równoznaczne z odpowiedziami ustnymi
• obejmują materiał z maksimum 3 ostatnich lekcji
• nie przewiduje się ich poprawiania
• mogą mieć formę wypowiedzi pisemnej – testu otwartego, bądź wyboru
• nie trwają dłużej niż 20 minut
c) odpowiedzi ustne:
• niezapowiedziane, krótkie formy ustne
• obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji
• nie przewiduje się ich poprawienia
d) zadania domowe:
• mogą mieć formę pisemną lub ustną
• brak zadania lub jego części skutkuje oceną niedostateczną
e) opracowanie projektu (indywidualne i zbiorowe),
f) praca ucznia na lekcji: indywidualna i zbiorowa,
g) indywidualne osiągnięcia ucznia (sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych),
h) stosunek do przedmiotu -dyscyplina pracy, kultura osobista,
i) aktywność .

g) Sposoby oceniania na lekcjach przedsiębiorczości:

➢ Stopnie ,
➢ zastosowanie skali (+, -) 3(+) ocena bardzo dobra,
„+” uczeń może uzyskać za:
• za aktywny udział w lekcji
• aktywny udział w pracy grupowej
• rozwiązanie problemu o niewielkiej skali trudności
• rozwiązania typowego zadania domowego
• rozwiązanie zadania domowego „dla chętnych”- wyszukanie i zaprezentowanie informacji zdobytych z różnych źródeł
➢ 3 (-) ocena niedostateczna
„-„uczeń może uzyskać:
• za brak koniecznych materiałów niezbędnych podczas lekcji, np. zeszytu , podręcznika, zeszytu ćwiczeń
• brak oznak pracy w grupie
• brak oznak pracy na lekcji
• niewykonanie prostych czynności w toku lekcji ( nie są one związane z wolnym tempem pracy ucznia).
➢ komentarz wspierający – pochwały.

4. Wypowiedź ustna i pisemna ucznia oraz dziedziny jego aktywności są oceniane i do dziennika zapisywane jako stopnie: /celujący./6, /bardzo dobry/5, /dobry/4, /dostateczny/3, /dopuszczający/2, /niedostateczny/1.

5. Poprawa ocen niedostatecznych ze sprawdzianów i testów jest zgodna z WSO.
Na koniec semestru nie przewiduje się końcowego sprawdzianu zaliczeniowego ani poprawiania ocen niedostatecznych z prac pisemnych , które powinny być poprawione zgodnie z PZO systematycznie w trakcie semestru. W sytuacji kiedy nauczyciel ma wątpliwości co do wystawienia oceny semestralnej lub końcoworocznej(np. w szczególnych przypadkach losowych ucznia) proponuje uczniowi materiał do zaliczenia
6. Zasady oceniania poprawy są takie same jak pierwotnie.

7.W roku szkolnym obowiązują dwie prace klasowe, po określonej partii materiału przeprowadza się sprawdziany i testy.

8.Prace klasowe, testy i sprawdziany oceniane są według następującej skali:

0 – 39% niedostateczny
40 – 59% dopuszczający
60 – 74% dostateczny
75 – 89% dobry
90 – 99% bardzo dobry

100% celujący

9. Kartkówki będą oceniane według następujących kryteriów:
0 – 49% niedostateczny
50 – 59% dopuszczający
60 – 74% dostateczny
75 – 89% dobry
90 –99% bardzo dobry

100% celujący

10. Sprawdziany i testy powinny być sprawdzone i oddane w ciągu dwóch tygodni od ich przeprowadzenia.
11. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na semestr I musi zaliczyć materiał w nim realizowany w sposób pisemny w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
12. Ocena sródroczna i końcoworoczna nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Na ocenę końcoworoczną uczeń pracuje cały rok.
13. Ocenę celującą z przedmiotu może otrzymać uczeń, który ma szczególne osiągnięcia – wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych (międzyszkolnych, ogólnopolskich), bądź posiada umiejętności wykraczające poza obowiązujący program nauczania.
14.We wszystkich innych kwestiach zasady reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania.Opracowała mgr Anna Wojtczak-Fajga