Polski Matematyka Fizyka Biologia Geografia Chemia Języki obce Historia Wos Informatyka Edb Pp Filozofia Wf

Chemia

 1. Ocenianie ma na celu:
  • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
  • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
  • dostarczenie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,
  • diagnoza,
  • różnicowanie i klasyfikowanie uczniów.
 2. Ocenianiu podlegają:
  • wypowiedzi ustne,
  • sprawdziany pisemne zapowiadane i zapisywane w dzienniku lekcyjnym z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
  • kartkówki maksymalnie z trzech ostatnich jednostek tematycznych,
  • prace domowe, referaty, projekty,
  • aktywność na lekcji,
  • prace dodatkowe, takie jak schematy, plansze, wykresy, rysunki wzbogacające zbiory, itp.
 3. Na lekcjach chemii oceniamy:
  • zapamiętanie wiadomości,
  • stosowanie wiadomości,
  • umiejętność wnioskowania,
  • umiejętność interpretacji,
  • stosowanie terminologii chemicznej,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • systematyczność,
  • stosunek do przedmiotu.
 4. Przeliczanie punktacji na oceny szkolne:
  • w przypadku aktywności i prac dodatkowych:
   • plusy – do uzyskania oceny bardzo dobrej należy zdobyć trzy plusy,
   • minusy – trzy powodują uzyskanie oceny niedostatecznej,
  • w przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:
   • 100% – ocena celująca
   • 99% – 90% – ocena bardzo dobra
   • 89% – 80% – ocena dobra
   • 79% – 60% – ocena dostateczna
   • 59% – 40% – ocena dopuszczająca
   • 39% – 0% – ocena niedostateczna
 5. Uczeń ma prawo jeden raz poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianów w terminie do dwóch tygodni od chwili oddania prac przez nauczyciela. Formę i czas poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem indywidualnie. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli wskazówek, rad lub pomocy.
  Jeżeli uczeń nie zgłosi się na poprawę w ustalonym terminie, traci możliwość poprawy.
  Jeżeli uczeń podczas pracy pisemnej korzystał z niedozwolonej pomocy, otrzymuje ocenę niedostateczną.
  W przypadku, gdy uczeń był nieobecny na pracy pisemnej ma obowiązek pisać go niezwłocznie po powrocie do szkoły w terminie umówionym z nauczycielem.
 6. Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów i kartkówek, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne. Pozostałe oceny są wspomagające.
 7. Każda ocena jest umotywowana pisemnie lub ustnie.
  O otrzymanych ocenach uczniowie informowani są na bieżąco, jawnie, rodzice – na zebraniach rodzicielskich, podczas indywidualnych rozmów oraz wg potrzeb.