Polski Matematyka Fizyka Biologia Geografia Chemia Języki obce Historia Wos Informatyka Edb Pp Filozofia Wf

Chemia

 1. Ocenianie ma na celu:

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • dostarczenie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,
 • różnicowanie i klasyfikowanie uczniów.

2. Ocenianiu podlegają:

 • wypowiedzi ustne,
 • sprawdziany pisemne zapowiadane i zapisywane w dzienniku lekcyjnym z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
 • kartkówki maksymalnie z trzech ostatnich jednostek tematycznych,
 • prace domowe, referaty, projekty,
 • aktywność na lekcji,
 • prace dodatkowe, takie jak schematy, plansze, wykresy, rysunki wzbogacające zbiory, itp.

3. Na lekcjach chemii oceniamy:

 • zapamiętanie wiadomości,
 • stosowanie wiadomości,
 • umiejętność wnioskowania,
 • umiejętność interpretacji,
 • stosowanie terminologii chemicznej,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • systematyczność,
 • stosunek do przedmiotu.

4. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,
 • nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych ani praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,
 • nie zna treści i zastosowań podstawowych praw, pojęć i systematyki chemicznej,
 • nie potrafi sformułować obserwacji doświadczenia chemicznego.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • jest w stanie zapamiętać i przypomnieć sobie treści podstawowych praw chemii, podstawowych właściwości chemicznych, najważniejszych zjawisk chemicznych,
 • rozwiązuje przy pomocy nauczyciela proste zadania teoretyczne i praktyczne,
 • z pomocą nauczyciela poprawnie formułuje obserwacje dotyczące doświadczenia chemicznego.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • przy niewielkiej pomocy nauczyciela umie wyjaśnić, od czego zależą podstawowe właściwości chemiczne i struktura związków chemicznych,
 • zna jednostki i relacje matematyczne wiążące zmienne występujące w prawach chemicznych,
 • zna i potrafi wyjaśnić poznane prawa chemii oraz umie je potwierdzić odpowiednimi, prostymi eksperymentami przy pomocy nauczyciela.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
 • potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • stosuje wiadomości i umiejętności do przeprowadzania szczegółowej analizy procesów chemicznych,
 • potrafi projektować doświadczenia potwierdzające najważniejsze prawa chemii oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych,
 • samodzielnie rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe,
 • stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów łączących różne działy chemii.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • biegle rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,
 • przedstawia oryginalne sposoby rozwiązania zadań i samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe oraz wykraczające poza program nauczania danej klasy,
 • samodzielnie zdobywa wiedzę z różnych źródeł,
 • rozwija swoje zainteresowanie chemią,
 • samodzielnie projektuje doświadczenia i analizuje wyniki,
 • osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

5. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:

 • 100% – ocena celująca
 • 99% – 95% – ocena bardzo dobra
 • 94% – 80% – ocena dobra
 • 79% – 60% – ocena dostateczna
 • 59% – 40% – ocena dopuszczająca
 • 39% – 0% – ocena niedostateczna

6. Uczeń ma prawo jeden raz poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianów w terminie do dwóch tygodni od chwili oddania prac przez nauczyciela. Formę i czas poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem indywidualnie. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli wskazówek, rad lub pomocy.
Jeżeli uczeń nie zgłosi się na poprawę w ustalonym terminie, traci możliwość poprawy.
Jeżeli uczeń podczas pracy pisemnej korzystał z niedozwolonej pomocy, otrzymuje ocenę niedostateczną.
W przypadku, gdy uczeń był nieobecny na pracy pisemnej ma obowiązek napisać ją niezwłocznie po powrocie do szkoły w terminie umówionym z nauczycielem.

7. Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów i kartkówek, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne. Pozostałe oceny są wspomagające.

8. Każda ocena jest umotywowana pisemnie lub ustnie.
O otrzymanych ocenach uczniowie informowani są na bieżąco, jawnie, rodzice – na zebraniach rodzicielskich, podczas indywidualnych rozmów oraz wg potrzeb.