Polski Matematyka Fizyka Biologia Geografia Chemia Języki obce Historia Wos Informatyka Edb Pp Filozofia Wf

Języki obce

Przedmiotowe zasady oceniania – języki obce

Wymagania edukacyjne opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Języki obce

angielski, niemiecki, rosyjski, język łaciński i kultura antyczna.

 1. Podstawy prawne
  • Niniejsze wymagania edukacyjne opracowano na podstawie:
   • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
   • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 2. Celem wymagań edukacyjnych jest:
  • ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania kompetencji uczniów z języków obcych nowożytnych (języki: angielski, niemiecki i rosyjski)
  • umożliwienie nauczycielom bieżącej kontroli pracy i postępów uczniów
  • dostarczenie rodzicom wiedzy o postępach w nauce i rozwoju dziecka
  • dostarczenie uczniom informacji na temat ich własnego rozwoju w zakresie zdobywania umiejętności i kompetencji językowych
  • motywowanie uczniów do dalszej pracy i jej ukierunkowanie
  • diagnoza, określenie indywidualnych potrzeb i trudności ucznia
  • okresowe i roczne określanie poziomu opanowania przez uczniów kompetencji językowych
  • stworzenie warunków do porównywania osiągnięć uczniów ze standardami zewnętrznymi określonymi dla danego etapu kształcenia i poziomu opanowania języka przez uczniów
 3. Formy sprawdzania i oceniania. Bieżące sprawdzanie i ocenianie poziomu kompetencji językowych uczniów następować będzie przez:
  1. Prace klasowe godzinne.
  2. Kartkówki z materiału leksykalnego z aktualnego działu.
  3. Testy szkolne i zewnętrzne.
  4. Prace domowe pisemne recenzowane przez nauczyciela.
  5. Odpowiedzi ustne uczniów.
  6. Obserwowanie udziału ucznia w zajęciach lekcyjnych.
  7. Obserwowanie udziału ucznia w działalności pozalekcyjnej, np.:
   • olimpiady językowe
   • dyktanda językowe
   • konkursy wiedzy o krajach danego obszaru językowego
   • konkursy o charakterze artystycznym (np. recytatorski).
 4. Kryteria oceny odpowiedzi ustnej. Celem odpowiedzi ustnej jest informacja, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętność posługiwania się językiem obcym na danym etapie kształcenia oraz w jakim stopniu nastąpił przyrost jego umiejętności w porównaniu z poprzednią wypowiedzią. Ocena Celująca: Wypowiedź płynna, swobodna; całkowita poprawność językowa; funkcjonalna i urozmaicona leksyka; użycie bogatego słownictwa i struktur gramatycznych potrafi, skupienie na sobie uwagi odbiorcy dzięki sposobowi mówienia. Bardzo dobra: Wypowiedź samodzielna i wyczerpująca, w pełni poprawna z punktu widzenia użytych struktur gramatycznych i leksykalnych; umiejętne posługiwanie się wyrażeniami idiomatycznymi; dopuszczalne nieliczne, drobne pomyłki nie zakłócające komunikacji. Dobra: Odpowiedni do zadania dobór słownictwa i struktur gramatycznych; umiejętność autokorygowania wskazanych pomyłek; formułowanie własnych opinii z wykorzystaniem poznanego słownictwa i konstrukcji gramatycznych; Błędy nieznacznie zakłócające komunikację. Dostateczna: Niewielkie zróżnicowanie użytych struktur gramatycznych; proste słownictwo; ograniczona umiejętność prowadzenia rozmowy. Dopuszczająca: Ubogie słownictwo i konstrukcje gramatyczne; błędy w wymowie; zachowanie komunikacji wymagające dużych wysiłków ze strony rozmówcy (nauczyciela). Niedostateczna: Łamanie podstawowych form poprawności językowej; wymowa uniemożliwiająca komunikację; brak zrozumienia podstawowych pytań i poleceń; brak, odmowa lub rezygnacja z odpowiedzi.
 5. Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej. Celem przeprowadzania prac pisemnych jest ocena stopnia opanowania przez ucznia określonych konstrukcji gramatycznych. Typowe formy służące takiej kontroli to test i kartkówka. Punkty przyznawane są za każdą poprawnie użytą testowaną strukturę gramatyczną. Nie odejmuje się punktów za błędy nie będące przedmiotem testu. Skala ocen dla krótszych wypowiedzi pisemnych (kartkówka)
  • 0 – 49% niedostateczny
  • 50 – 59% dopuszczający
  • 60 – 74% dostateczny
  • 75 – 89% dobry
  • 90 – 99% bardzo dobry
  • 100% celujący Praca klasowa:
  • 0 – 49% niedostateczny
  • 50 – 59% dopuszczający
  • 60 – 74% dostateczny
  • 75 – 89% dobry
  • 90 – 97% bardzo dobry
  • 98 – 100% celujący Oprócz tego, stopniowo rozwijana jest sprawność pisania; od pisania odtwórczego w początkowym okresie nauki do pisania kreatywnego w klasach starszych. Ogólnym celem kształcenia tej sprawności jest umiejętność stosowania zasad ortografii w zakresie poznanego materiału, wypełnianie typowych formularzy, przekazywanie prostej informacji, pisanie krótkich form np. notatka, list, opis osoby, recenzja. Itp. Ocena nabywania tej umiejętności odbywa się zgodnie z ogólnymi kryteriami typowymi dla danej formy wypowiedzi pisemnej, a skali od oceny niedostatecznej do celującej.
 6. Zasady ustalania ocen semestralnych i końcoworocznych
  1. Ocena powinna być ustalona na podstawie przynajmniej trzech ocen cząstkowych.
  2. Decydującą rolę w ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej odgrywają testy, prace klasowe oraz dłuższe formy wypowiedzi pisemnej wykonywane w klasie.
  3. Laureaci i finaliści olimpiad językowych otrzymują oceny roczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  4. Ocenę niedostateczną na pierwszy semestr uczeń ma obowiązek poprawić do końca marca przygotowując się do poprawy według wskazówek nauczyciela.
 7. JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA

1. Ocenie podlegają : wypowiedzi ustne, prace pisemne, aktywność na lekcji. 

2. Uczeń otrzymuje przynajmniej 3 oceny cząstkowe w semestrze.

3. Progi procentowe prac pisemnych:

100%-95 % ocena celująca

94%-85 % ocena bardzo dobra

84%-70% ocena dobra

69%-60% ocena dostateczna

59%-40% ocena dopuszczająca

39% i mniej ocena niedostateczna.

4. Wszystkie prace pisemne są zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

5. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy pisemnej w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

6. W przypadku nieobecności na pracy pisemnej uczeń ma obowiązek jej napisania w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 1. Ewaluacja systemu
  1. Przedmiotowy system oceniania podlega ciągłemu monitoringowi i można w nim dokonywać zmian.
  2. Ewaluacji dokonuje się w każdym roku funkcjonowania systemu poprzez ankiety przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
  3. Zmiany programowe wprowadzane są systematycznie z uwzględnieniem zewnętrznych propozycji metodycznych.


Lider zespołu przedmiotowego