Historia szkoły

Historia szkoły

         Nasza szkoła została powołana do życia decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (podporządkowany jej Wydział Oświaty znajdował się w Toruniu) 1 września 1955 roku. Powstała wówczas placówka łącząca „Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcącego nr 5″, mieszcząca się na osiedlu Kapuściska, przy ulicy Janka Krasickiego (dziś Krzysztofa Kamila Baczyńskiego). Kierował nią przez rok Alojzy Goliński.

         Jedenastolatka istniała do 1965 roku, gdyż dokonano wówczas rozdzielenia szkół – usamodzielniła się Szkoła Podstawowa nr 57 – choć dalej obie miały jednego dyrektora,
Zdzisława Hermana (powierzenie obowiązków dyrektora), i działały pod wspólnym, nowym dachem tzw. „Pomnika Tysiąclecia” – szkoły wybudowanej w ramach peerelowskiej propagandowej akcji „tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego”. Przeprowadzka do budynku przy ul. Zacisze 16 miała miejsce 24 czerwca 1964 roku. W ramach hucznych obchodów XX-lecia PRL szkole „mieszczącej się w robotniczym osiedlu mieszkaniowym” – jak to określano w ówczesnej prasie nadano imię Leona Kruczkowskiego – poety, prozaika i dramaturga ściśle związanego z realiami PRL-u.

         Wspierana przez Komitet Rodzicielski, nieistniejące już Zakłady Chemiczne „Zachem”, Totalizator Sportowy i darczyńców społeczność szkoły zagospodarowała obiekt i teren wokół, przygotowując pracownie przedmiotowe, boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej oraz bieżnie, skocznie, rzutnie i kort tenisowy.

         Na koniec lat 60. doszło do zmiany na „mostku kapitańskim”. W 1969 roku dyrektorem Szkoły został jej dotychczasowy wicedyrektor, p. mgr Marian Szczerba. Rozpoczęła się nowa epoka, trwająca 27 lat, podczas której mury naszej Alma Mater opuściło 3673 absolwentów.           

         W latach 70. rozwijała się szkolna samorządność uczniowska. Pierwszym przewodniczącym został Mirosław Przybylak, po nim tę funkcję pełnili m. in. Monika Gutmańska, Małgorzata Mizia, Barbara Szeliga, Grzegorz Józefiak, Jan Paprocki, Tomasz Sokołowski, Maciej Łojek, Adam Grzybek, Anna Rogowska, Alina Behring, Dorota Olejniczak, Piotr Trychoń, Michał Sztybel, Waldemar Mackiewicz, Adrian Trzepacz, Łukasz Nowakowski, Daria Siarkowska, Piotr Lichota, Weronika Harzyńska, Dawid Szulc, Karolina Betlej, Julia Rochowiak, Julia Białek oraz Michelle Obniska (obecnie).

         Z ramienia Rady Pedagogicznej opiekunami Samorządu – szkoły demokracji i odpowiedzialności – byli: Czesława Obuchowska, Jadwiga Pakulska, Ewa Ługiewicz – Adamska, Sławomira Nierebińska, Barbara Lamęcka – Behring, Hanna Mierzbiczak, Adam Stasik, Małgorzata Kumkowska, Joanna Draczyńska, Beata Hanuszek, Marzena Chełmońska-Chruszczewska i Małgorzata Kowalczyk (obecnie).

         Bardzo prężnie działało harcerstwo (liczne drużyny: teatralne, turystyczne, wodne), w roku 1977 drużyna otrzymała własny sztandar oraz imię Andrzeja Morro. Sukcesy podejmowanych działań to w dużej mierze zasługi opiekunów ZHP w szkole: Ewy Poleskiej – Kosowskiej, Krzysztofa Bartowskiego, Wacława Kuczmy
i Ewy Ługiewicz-Adamskiej.

         W roku 1974 miała miejsce trzecia przeprowadzka w dziejach V LO. Nowe lokum to budynek przy ulicy Szarych Szeregów 4a. Tu rozpoczęło naukę 780 uczniów, mających do dyspozycji: 24 gabinety, stołówkę (obecnie świetlicę), klub (dziś to tzw. „mała” sala gimnastyczna), dużą salę gimnastyczną z zapleczem sportowym. Z pomocą Rady Osiedla Kapuściska oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” teren wokół Szkoły został zagospodarowany. To tutaj odbywały się do początku lat 90. imprezy środowiskowe organizowane głównie dla mieszkańców dzielnicy. W roku szkolnym 2014/2015 oddano do użytku nowoczesne wielofunkcyjne boisko (ogrodzone i oświetlone). W listopadzie 2019 roku zakończyła się najpoważniejsza inwestycja wzbogacająca infrastrukturę V LO – uruchomiony został basen „Piąta Fala”.

         Na lata 80. przypadał rozkwit wielu kół zainteresowań np. Szkolnego Klubu Sportowego, Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego, Ligi Obrony Kraju, działała Spółdzielnia Uczniowska „Grosik”, zaopatrująca uczniów – stosując niskie marże – w świeże pączki, drożdżówki, napoje i inne smakołyki poprawiające nastrój i… pracę szarych komórek.

         Prowadzony przez Jadwigę Łojek szkolny teatrzyk „Zagryzaczek” występował na deskach prawdziwego teatru. Szkolne uroczystości uświetniał kabaret kierowany przez Gabrielę Danilczyk, a także amatorski zespół teatralny, którym opiekowała się Izabela Świtalska – Delikta (w 1984 roku uczestniczył on w Międzywojewódzkim Forum Teatrów Amatorskich TEATRON). Zainteresowanie, które niekiedy – i u niektórych – przeradzało się w zamiłowanie do teatru jest charakterystyczne dla „Piątki” do dzisiaj. Klasa autorska, granty oświatowe, regularne zaopatrywanie społeczności szkolnej w bilety na najważniejsze wydarzenia kulturalne miasta (festiwale, koncerty) to starania polonistki, Lucyny Gozdek, która dbała, byśmy byli „bliżej teatru”… Kontynuacją „scenicznych” zmagań są Kujawsko-Pomorskie Spotkania Teatralne „Zwierciadła”, których pierwszą edycję przygotowała p. Beata Hanuszek, obecne – p. Sylwia Iglewska.

         Burzliwe lat 80. przyniosły nowe możliwości oraz wyzwania. W szkole uruchomione zostały klasy autorskie – pierwszą – „humanistyczną z rozszerzonym programem wiedzy o kulturze” – poprowadziła polonistka, Jadwiga Pakulska. To wydarzenie było jak przetarcie szlaku, którym podążyli inni nauczyciele, tworząc kolejne projekty i wcielając je w życie. Dzięki nim oferta edukacyjna „Piątki” stale była i jest także dziś dostosowywana do potrzeb i aspiracji młodego pokolenia. Obecnie nowa forma liceum, realia na rynku pracy oraz czynniki demograficzne zmuszają szkołę do dostosowania się do oczekiwań i różnych zainteresowań młodzieży, stąd profile klas – lingwistyczna, humanistyczna, biologiczno-medyczna.

         Wyzwaniem nowych czasów była informatyzacja szkoły. W kwietniu 2001 roku został opracowany „Projekt rozwoju edukacji informatycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy”. Jego autorkami były nauczycielki informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej, Barbara Włódarczak i Maria Filipowska. Plany dotyczyły rozwoju edukacji informatycznej w szkole i stworzenia multimedialnego centrum informatycznego. Zgłoszony projekt uzyskał akceptację Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy. Jego realizację prowadziło już nowe kierownictwo szkoły. W 1996 r. na stanowisko dyrektora V LO powołano p. Tamarę Jakubowską, której zastępcą została Agata Fryca.

         Największą rewolucją w „Piątce” było jednak pojawienie się na korytarzach i w salach lekcyjnych gimnazjalistów… Byli uczniami Gimnazjum nr 49, które powstało w 1999 roku i funkcjonowało w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5. Byliśmy pionierami kolejnej reformy edukacji – tylko nieliczne szkoły średnie w Bydgoszczy (i w Polsce) utworzyły takie zespoły szkół. Dzięki zaangażowaniu p. dyrektor Tamary Jakubowskiej i Izabeli Świtalskiej – Delikty (skonstruowała programu autorski dla gimnazjum) oraz poparciu przez Grono Pedagogiczne idei dwóch szkół przeprowadzono nabór do jednej klasy gimnazjalnej (rok szkolny 1999/2000). Po trzech latach nauki jej uczniowie prawie w komplecie przeszli do … „Piątki”. W 2005 roku jako pierwsi absolwenci Gimnazjum 49 i Liceum Ogólnokształcącego nr 5 przystąpili do matury. Ostatni „gimnazjalny” rocznik opuścił mury naszej szkoły w 2019 roku.

         W 2002 r. dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego został p. Leszek Siekierski (zastępcy: p. Maciej Jasiński, od 2013 r. – Grzegorz Waszkiewicz). Pod nowym kierownictwem szkoła przeszła termomodernizację, nieustannie prowadzony jest proces informatyzacji (uruchomiono dziennik elektroniczny, podłączono do Internetu wszystkie sale lekcyjne, zbudowano ogólnodostępną sieć WIFI) oraz unowocześniane są pracownie przedmiotowe (tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne). Wśród wielu obecnie prowadzonych projektów na szczególną uwagę zasługują te, które mają bezpośredni wpływ na nasze życie i zdrowie: cykliczna akcja Młoda krew ratuje życie – prowadzona pod auspicjami Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Szkolne Grupy Pierwszej Pomocy. Opiekunem tych przedsięwzięć jest
p. Grażyna Burczyk.

         Z początkiem roku szkolnego 2018/2019 wiąże się bardzo ważne wydarzenie – w Sali Koncertowej im. Artura Rubinsteina Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w obecności wielu zacnych gości uroczyście nadano szkole nowego patrona. Oficjalnie – od 4 września 2018 r. – V Liceum Ogólnokształcące nosi imię Ignacego Jana Paderewskiego. Podczas przemówienia p. Leszek Siekierski kilkakrotnie podkreślił, że kierowana przez niego placówka będzie propagować pięć najważniejszych wartości związanych z wielkim Artystą – szacunek do nauki i pracy, empatię, wrażliwość na sztukę oraz patriotyzm. Swoje wystąpienie zakończył słowami: „Mam nadzieję, że przeszłość uosabiana przez takiego Patrona będzie służyła naszej szkolnej teraźniejszości i przyszłości. Od nas teraz zależy, jak ułożą się dźwięki na pięciolinii”. 

„Piątka”, pięć wartości i widniejąca na nowym sztandarze V LO w Bydgoszczy pięciolinia! Obyśmy zawsze byli na piątkę!!!