Polski Matematyka Fizyka Biologia Geografia Chemia Języki obce Historia Wos Informatyka Edb Pp Filozofia Wf

Geografia

Przedmiotowe zasady oceniania z geografii

 1. Przedmiotowe zasady oceniania z geografii uwzględniają główne ramy i systemy wartości określane wewnątrzszkolnym zasadach oceniania. Opracowany został na podstawie: 
  • podstaw programowych z geografii
  • programów nauczania geografii

2. Cele edukacyjne

Przedmiotowe ocenianie z geografii ma na celu określenie poziomu osiągnięć edukacyjnych ucznia, których zakres wyznaczają wymagania ogólne z podstawy programowej dla III oraz IV etapu nauczania oraz realizowane programy nauczania (pkt 2), w tym:

a. znajomość:

− faktów, pojęć, zależności i prawidłowości procesów zachodzących w środowisku geograficznym

− współczesnych problemów przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych

− mapy politycznej świata

− lokalizacji wybranych obiektów geograficznych na mapie

b. umiejętność:

 • korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej (planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych, technologii informacyjno komunikacyjnych) w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych
 • identyfikowania związków i zależności oraz wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym
 • posługiwania się podstawowym słownictwem geograficznym
 • formułowania i weryfikowania hipotez dotyczących problemów współczesnego świata
 • analizowania i wyjaśniania problemów demograficznych społeczeństw
 • analizowania prawidłowości i zależności wynikających z funkcjonowania sfer ziemskich oraz działalności człowieka w różnych warunkach środowiska
 • proponowania rozwiązań problemów występujących w środowisku geograficznym, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy międzynarodowej
 • rozumienia relacji człowiek-przyroda-środowisko

c. stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce:

 • racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska

3. Przedmiotem oceny są:

 • Umiejętność czytania map geograficznych
 • Interpretowanie aktualnych zdarzeń i procesów zachodzących na kuli ziemskiej (wyjaśnianie, ocenianie),
 • Zapamiętanie wiadomości
 • Stosowanie wiadomości
 • Stosowanie terminologii przedmiotowej – geograficznej
 • Umiejętność wnioskowania i interpretacji faktów
 • Rozwiązywanie zadań o charakterze problemowym w skali globalnej, regionalnej, lokalnej),
 • Posługiwanie się wiedzą geograficzną w życiu codziennym,
 • Umiejętność pracy w grupie,
 • Aktywność i zaangażowanie na lekcji,
 • Orientacja na mapie (atlas, mapa ścienna, mapa konturowa); czytanie map tematycznych: fizycznych, geologicznych, klimatycznych i innych,
 • Prezentacja dłuższych wypowiedzi,
 • Udział w dyskusji na lekcji,
 • Interpretacja danych statystycznych diagramów, tabel, schematów, obrazów,
 • Prezentowanie na lekcji twórczych pomysłów,
 • Pisemne zadania testowe, prace klasowe (obejmujące tematy lekcyjne działu; trwające jednostkę lekcyjną lub dwie; zapowiedziane tydzień wcześniej), sprawdziany (nie obejmują całego działu; zapowiedziane z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem), kartkówki (z materiału do trzech ostatnich tematów; nie muszą być zapowiedziane), prace domowe,
 • Wykonywanie map, posterów, portfilio, diagramów, projektów, plansz, albumów, refereatów, schematów, prac badawczych ect.
 • Samodzielne opracowywanie zagadnień problemowych (długoterminowych),
 • Przygotowanie materiału do nowej lekcji,
 • Zajęcie wyróżniających miejsc w konkursach i olimpiadach,
 • Wypełnianie zadań w zeszycie przedmiotowym i w zeszycie zadań,
 • Orientowanie się w aktualnej sytuacji na świecie i w Polsce (gospodarczej, politycznej, ekologicznej),
 • Prace wykonywane poza salą szkolną – w terenie.

Uwaga: Nauczyciel wystawiając ocenę sugeruje się średnią , jednak zgodnie z PZO i WZO, to nauczyciel podejmuje ostateczną decyzję o ocenie.

4. Kryteria ocen ze sprawdzianów pisemnych:

 • ocena celująca                    100 %
 • ocena bardzo dobra              90% – 99 %
 • ocena dobra                        89% – 75 %
 • ocena dostateczna              74% – 55%
 • ocena dopuszczająca          54% – 40 %
 • ocena niedostateczna          39 % – 0%

5. Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:

 • Ocena niedostateczna – brak wiadomości elementarnych, nie posiada wiedzy i umiejętności wystarczającej do dalszego uczenia się geografii;
 • Ocena dopuszczająca – odpowiedź niesamodzielna – uczeń zna fakty elementarne , ale nie dokonuje ich analizy nawet przy znacznej pomocy ze strony nauczyciela ; brak umiejętności uogólniania i wnioskowania ; istotne błędy w posługiwaniu się terminologią;
 • Ocena dostateczna – odpowiedź niesamodzielna – uczeń zna podstawowe fakty, ale potrafi je zasadniczo bezbłędnie interpretować i dobierać właściwe przykłady tylko przy znacznym ukierunkowaniu ze strony nauczyciela ; istotne trudności w uogólnianiu i wnioskowaniu;
 • Ocena dobra – odpowiedź zasadniczo samodzielna, wyczerpująca w zakresie wiadomości i umiejętności podstawowych , nieznaczne kłopoty w operowaniu wiedzą geograficzną (dobór faktów i ich analiza, wnioski, terminologia);
 • Ocena bardzo dobra – odpowiedź samodzielna i poprawna , wyczerpująca w zakresie treści i umiejętności programowych z geografii;
 • Ocena celująca – odpowiedź samodzielna i poprawna , wyczerpująca w zakresie treści i umiejętności programowych z geografii.

6. Zasady wystawiania ocen i kryteria oceniania

 • Informacje o terminie, formie i zakresie planowanych prac pisemnych podawane są z wyprzedzeniem, oprócz tzw. kartkówek;
 • Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać pracy pisemnej w określonym terminie ma obowiązek uzgodnić to z nauczycielem i ustalić termin w kolejnym tygodniu po powrocie do szkoły
 • Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną uzyskaną z pracy pisemnej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela tj. do 2 tygodni od chwili jej otrzymania. Ocena z poprawy jest oceną ostateczną wpisaną obok pierwotnej.
 • Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania do lekcji i możliwości odpowiedzi lub kartkówki (chyba, że jest to dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność)
 • Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonuje nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większe znaczenie mają oceny z prac klasowych, sprawdzianów, a w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki , pozostałe oceny są wspomagające;
 • Na koniec semestru nie przewiduje się końcowego sprawdzianu zaliczeniowego, ani poprawiania ocen z prac pisemnych, które winny być poprawiane według pkt. 3 systematycznie w trakcie semestru
 • Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie (chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej)
 • Nie odrobienie pracy domowej, brak zeszytu, brak ćwiczeń geograficznych- zostaje odnotowane, co ma wpływ na ocenę stosunku ucznia do przedmiotu
 • Dopuszcza się możliwość samooceny ucznia przy odpowiedzi ustnej i pracy grupowej (kształtowanie umiejętności samooceny)
 • Uczniowie o ocenach cząstkowych informowani są na bieżąco
 • Rodzice informowani są o ocenach cząstkowych i semestralnych poprzez e- dziennik, podczas zebrań i tzw. „drzwi otwartych”,
 • Każda ocena jest jawna.
 • Bieżąca aktywność na lekcji oceniana może być przez nauczyciela znakiem + lub –
 • Sprawdzone, ocenione i omówione prace pisemne lub testy są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego i udostępniane uczniom oraz ich rodzicom na ich życzenie.
 • Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej uczeń z przyczyn usprawiedliwionych ma braki w materiale programowym, uzupełnia je według umowy zawartej z nauczycielem

7. Zasady współdziałania z rodzicami i uczniami:

 • Rozmowy indywidualne z uczniem
 • Kontakty z rodzicami:
 • indywidualne
 • zebrania, wywiadówki, tzw. „drzwi otwarte”
 • e- dziennik

10. Ewaluacja programu, procesu kształcenia, osiągnięć uczniów dokonywana jest na podstawie różnorodnych źródeł informacji.