Polski Matematyka Fizyka Biologia Geografia Chemia Języki obce Historia Wos Informatyka Edb Pp Filozofia Wf

Geografia

Przedmiotowe zasady oceniania z geografii

 1. Przedmiotowe zasady oceniania z geografii uwzględniają główne ramy i systemy wartości określane wewnątrzszkolnym zasadach oceniania. Opracowany został na podstawie: 
  • podstaw programowych z geografii
  • programów nauczania geografii

2. Cele edukacyjne

Przedmiotowe ocenianie z geografii ma na celu określenie poziomu osiągnięć edukacyjnych ucznia, których zakres wyznaczają wymagania ogólne z podstawy programowej dla III oraz IV etapu nauczania oraz realizowane programy nauczania (pkt 2), w tym:

a. znajomość:

− faktów, pojęć, zależności i prawidłowości procesów zachodzących w środowisku geograficznym

− współczesnych problemów przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych

− mapy politycznej świata

− lokalizacji wybranych obiektów geograficznych na mapie

b. umiejętność:

− korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej (planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych, technologii informacyjno komunikacyjnych) w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych

− identyfikowania związków i zależności oraz wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym

− posługiwania się podstawowym słownictwem geograficznym

− formułowania i weryfikowania hipotez dotyczących problemów współczesnego świata

− analizowania i wyjaśniania problemów demograficznych społeczeństw

− analizowania prawidłowości i zależności wynikających z funkcjonowania sfer ziemskich oraz

działalności człowieka w różnych warunkach środowiska

− proponowania rozwiązań problemów występujących w środowisku geograficznym, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy międzynarodowej

− rozumienia relacji człowiek-przyroda-środowisko

c. stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce:

− racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska

3. Przedmiotem oceny są:

4. Ocenie podlegają:

Zapamiętanie wiadomości

Stosowanie wiadomości

Stosowanie terminologii przedmiotowej – geograficznej

Umiejętność wnioskowania i interpretacji faktów

Umiejętność czytania map geograficznych

Interpretowanie aktualnych zdarzeń i procesów zachodzących na kuli ziemskiej (wyjaśnianie, ocenianie),

Rozwiązywanie zadań o charakterze problemowym w skali globalnej, regionalnej, lokalnej),

Posługiwanie się wiedzą geograficzną w życiu codziennym

Umiejętność pracy w grupie

Aktywność i zaangażowanie na lekcji

orientacja na mapie (atlas, mapa ścienna, mapa konturowa); czytanie map tematycznych: fizycznych, geologicznych, klimatycznych i innych,

prezentacja dłuższych wypowiedzi,

udział w dyskusji na lekcji,

interpretacja danych statystycznych diagramów, tabel, schematów, obrazów,

prezentowanie na lekcji twórczych pomysłów,

pisemne zadania testowe, prace klasowe (obejmujące tematy lekcyjne działu; trwające jednostkę lekcyjną lub dwie; zapowiedziane tydzień wcześniej), sprawdziany (nie obejmują całego działu; zapowiedziane z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem), kartkówki (z materiału do trzech ostatnich tematów; nie muszą być zapowiedziane), prace domowe,

wykonywanie map, posterów, portfilio, diagramów, projektów, plansz, albumów, refereatów, schematów, prac badawczych ect.

samodzielne opracowywanie zagadnień problemowych (długoterminowych),

przygotowanie materiału do nowej lekcji,

zajęcie wyróżniających miejsc w konkursach i olimpiadach,

wypełnianie zadań w zeszycie przedmiotowym i w zeszycie zadań,

orientowanie się w aktualnej sytuacji na świecie i w Polsce (gospodarczej, politycznej, ekologicznej),

prace wykonywane poza salą szkolną – w terenie.

5. Poszczególnym formom aktywności ucznia przyporządkowane zostanie nastepująca waga:

Forma aktywnościwaga
Praca klasowa3
Sprawdzian3
Kartkówka2
Kartkówka z mapy konturowej2
Praca na lekcji1
Prace domowe1
Inne1

Uwaga: Nauczyciel wystawiając ocenę sugeruje sięśrednią ważoną , jednak zgodnie z PZO i WZO, to nauczyciel podejmuje ostateczną decyzję o ocenie.

6. Kryteria ocen ze sprawdzianów pisemnych:

celujący                      100 %

bardzo dobry              90% – 99 %

dobry                         89% – 75 %

dostateczny                 74% – 55%

dopuszczający            54% – 40 %

niedostateczny           39 % – 0%

7. Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:

Ocena niedostateczna – brak wiadomości elementarnych, nie posiada wiedzy i umiejętności wystarczającej do dalszego uczenia się geografii;

Ocena dopuszczająca – odpowiedź niesamodzielna – uczeń zna fakty elementarne , ale nie dokonuje ich analizy nawet przy znacznej pomocy ze strony nauczyciela ; brak umiejętności uogólniania i wnioskowania ; istotne błędy w posługiwaniu się terminologią;

Ocena dostateczna – odpowiedź niesamodzielna – uczeń zna podstawowe fakty, ale potrafi je zasadniczo bezbłędnie interpretować i dobierać właściwe przykłady tylko przy znacznym ukierunkowaniu ze strony nauczyciela ; istotne trudności w uogólnianiu i wnioskowaniu;

Ocena dobra – odpowiedź zasadniczo samodzielna, wyczerpująca w zakresie wiadomości i umiejętności podstawowych , nieznaczne kłopoty w operowaniu wiedzą geograficzną (dobór faktów i ich analiza, wnioski, terminologia);

Ocena bardzo dobra – odpowiedź samodzielna i poprawna , wyczerpująca w zakresie treści i umiejętności programowych z geografii;

Ocena celująca – odpowiedź samodzielna i poprawna , wyczerpująca w zakresie treści i umiejętności programowych z geografii.

8. Zasady wystawiania ocen i kryteria oceniania

 1. Informacje o terminie, formie i zakresie planowanych prac pisemnych podawane są z wyprzedzeniem, oprócz tzw. kartkówek;
 2. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać pracy pisemnej w określonym terminie ma obowiązek uzgodnić to z nauczycielem
 3. Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną uzyskaną z pracy pisemnej w terminie przez niego wyznaczonym tj. do 2 tygodni od chwili jej otrzymania. Ocena z poprawy jest oceną ostateczną wpisaną obok pierwotnej.
 4. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania do lekcji i możliwości odpowiedzi lub kartkówki (chyba, że jest to dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność)
 5. Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonuje nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny z prac klasowych, sprawdzianów, a w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki , pozostałe oceny są wspomagające;
 6. Na koniec semestru nie przewiduje się końcowego sprawdzianu zaliczeniowego, ani poprawiania ocen z prac pisemnych, które winny być poprawiane według pkt. 3 systematycznie w trakcie semestru
 7. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie (chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej)
 8. Nie odrobienie pracy domowej, brak zeszytu, brak ćwiczeń geograficznych- zostaje odnotowane, co ma wpływ na ocenę stosunku ucznia do przedmiotu
 9. Dopuszcza się możliwość samooceny ucznia przy odpowiedzi ustnej i pracy grupowej (kształtowanie umiejętności samooceny)
 10. Uczniowie o ocenach cząstkowych informowani są na bieżąco
 11. Rodzice informowani są o ocenach cząstkowych i semestralnych poprzez e- dziennik, podczas zebrań i tzw. „drzwi otwartych”,
 12. Każda ocena jest jawna
 13. Bieżąca aktywność na lekcji oceniana może być przez nauczyciela znakiem + lub –
 14. Sprawdzone, ocenione i omówione prace pisemne lub testy są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego i udostępniane uczniom oraz ich rodzicom na ich życzenie
 15. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej uczeń z przyczyn usprawiedliwionych ma braki w materiale programowym, uzupełnia je według umowy zawartej z nauczycielem

9. Zasady współdziałania z rodzicami i uczniami:

Rozmowy indywidualne z uczniem

Kontakty z rodzicami:

indywidualne

zebrania, wywiadówki
tzw. „drzwi otwarte”
e- dziennik

10. Ewaluacja programu, procesu kształcenia, osiągnięć uczniów dokonywana jest na podstawie różnorodnych źródeł informacji.