Wojewódzki konkurs -regulamin


REGULAMIN

Wojewódzki Konkurs Recytatorskiego Poezji Regionalnej.

Organizator

V Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.

Honorowy patronat

Pan Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pani Ewa Krupa – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Cele konkursu

 1. Zapoznanie uczestników z dorobkiem lokalnych poetów oraz zachęcenie do poszukiwania.
  w ich twórczości związków z regionem.
 2. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.
 3. Zainspirowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Adresaci konkursu
Konkurs organizowany jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych.

Warunki uczestnictwa
1. Przesłanie do organizatorów drogą elektroniczną na adres e-mail: m.kowalczyk.bdg@gmail.com  zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do udziału w konkursie. Zgłoszenie powinno zawierać: adres szkoły i pełną nazwę,  imiona i nazwiska uczestników konkursu, tytuły wybranych wierszy oraz ich autorów, imiona i nazwiska opiekunów, adres e-mail opiekuna i numer telefonu.
2.Przeprowadzenie przez szkołę (zgłaszającą się do konkursu) eliminacji wewnątrzszkolnych  i wybranie maksymalnie dwóch uczestników do etapu finałowego.
3.Każdy uczestnik ma obowiązek przygotować dwa utwory poetyckie:
– jeden wiersz z twórczości poety związanego z małą ojczyzną uczestnika konkursu
(w wybranym wierszu powinno znaleźć się odwołanie do miejscowości, z której pochodzi uczestnik lub konkretnej części regionu, z którą jest on związany – Kujaw, Pałuk, Krajny, Kociewia, Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej),
– jeden wiersz z twórczości dowolnego poety związanego z regionem kujawsko-pomorskim  (o dowolnej tematyce).

Przebieg konkursu

 1. Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej składać się będzie z następujących etapów:
 2. I etap – wewnątrzszkolny,
  II etap – międzyszkolny, kwalifikujący do udziału w finale (tylko w przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników niż przewidzianych zostało miejsc w finale),
  III etap – wojewódzki.

 3. Eliminacji w ramach I etapu dokonuje szkoła, przystępująca do konkursu.

 4. Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami przyjeżdżają na kolejne etapy konkursu na koszt własny lub instytucji delegującej.

 5. Kryteria oceny:
  1. dobór i rozumienie tekstu,
  2.  pomysłowość interpretacji,
  3.  dykcja oraz opanowanie tekstu,
  4.  ogólny wyraz artystyczny.
 6. Jury powołane przez organizatorów będzie działało w oparciu o zasady obiektywności i bezstronności.

Kalendarium

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 14 lutego.

Uczniowie zakwalifikowani do etapu finałowego ubiegać się będą o tytuł

laureata konkursu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy (ul. Plac Kościeleckich 6)

5 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00

Nagrody

 1. Laureat pierwszego miejsca otrzyma statuetkę oraz nagrodę rzeczową  ufundowaną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 2. Nagrody rzeczowe otrzymają także laureaci miejsc 2-3 oraz osoby wyróżnione w konkursie.
 3. Miejsca 1-3 premiowane są dodatkowymi punktami przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej,  zgodnie z zarządzeniem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
 4. Komisja sędziowska, poza przyznaniem trzech pierwszych nagród, może również przyznać  cztery wyróżnienia.
 5. Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.