Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy,uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN 
Z wyrazami szacunku Anna Ostrowska Zastępca Dyrektora Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki