Stypendia

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, że udzielane są stypendia, o które mogą się ubiegać uczniowie dziennych liceów i techników, zamieszkałych
i uczących się na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Stypendium ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach i pozostających w trudnych warunkach materialnych.

Dyrektor szkoły składa wniosek do Wydziału Edukacji i Sportu w terminie do 22.09.2021 r.

Do wniosku o stypendium dołącza się następujące dokumenty:
1) opinię właściwego ośrodka pomocy społecznej z opisem sytuacji materialnej rodziny i szacunkowym miesięcznym dochodem brutto na członka rodziny,

2) opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w przypadku uczniów klas drugich i wyższych,

3) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia jeżeli ukończył 18 lat, o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium z innych źródeł – potwierdzone przez dyrektora szkoły,

W załącznikach: wniosek oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych.

  1. Wniosek.
  2. Oświadczenie.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1749&Itemid=355