Przyjęcie do szkoły – możliwość składania dokumentów za pomocą komunikacji elektronicznej

Szanowni Państwo,

z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wniosek  o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Mówi o tym § 11a ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia  20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) cyt. „ W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r.  poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.”

Oznacza to, że zeskanowany wniosek wraz z załącznikami może być przesłany na adres mailowy placówki. Należy go traktować jak oryginał  wniosku lub innych wymaganych dokumentów (patrz §11a ust. 2 ww. rozporządzenia). Adres szkoły lo05@edu.bydgoszcz.pl