Informacja dla nauczycieli, uczniów V LO i ich rodziców.

 1. Nauczyciele nie przychodzą do budynku szkoły od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.  lub innej decyzji władz oświatowych.
 2. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, w związku z tym przysługuje im wynagrodzenie zgodnie z art.81 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  ( Dz.U.2019.1040 t.j. ze zm.): Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Nauczyciele mogą, za pośrednictwem internetu, zlecać uczniom: prace, zadania, projekty itp.
 4. Dokumentowanie pracy nauczycieli, czyli sposób zapisu w e-dzienniku zostanie przekazane za pośrednictwem e-dziennika.
 5. Uczniowie nie przychodzą do szkoły od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.  lub innej decyzji władz oświatowych.
 6. Uczniowie powinni samodzielnie powtarzać przerobiony wcześniej materiał. To nie są ferie!
 7. Uczniowie mogą korzystać z pomocy nauczycieli, za pośrednictwem internetu.
 8. Uczniowie powinni przede wszystkim przebywać w domu, nie korzystać z komunikacji publicznej, sklepów wielkopowierzchniowych itp. miejsc.
 9. Kolejne informacje będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej szkoły.