KONKURS NA LOGO PROJEKTU ERASMUS+ „A TOUR AROUND EUROPE”

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Projektu Erasmus+ „A TOUR AROUND EUROPE”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na opracowanie znaku graficznego – logo PROJEKT-u Erasmus+ “ATOUR AROUND EUROPE” (zwanego dalej „Konkursem”). Zwycięska praca konkursowa stanie się oficjalnym logo projektu.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół partnerskich  z Polski i Portugalii

3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.

§ 2 I etap konkursu

Oceny prac konkursowych dokona Jury Konkursu w szkołach partnerskich w Polsce i Portugalii ( koordynatorzy projektu i nauczyciele uczestniczący w wymianie). W każdej ze szkół zostanie wyłonionych  po 5 prac konkursowych. 

§ 3 Ocena prac konkursowych

1. Jury Konkursu dokona oceny prac konkursowych i wybierze 5  projektów w każdej ze szkół partnerskich  z uwzględnieniem

następujących kryteriów:

a. zgodność z Regulaminem,

b. innowacyjność i oryginalność projektu,

c. czytelność i funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań,

d. walory kompozycyjne i kolorystyczne.

2. Decyzja jury Konkursu jest ostateczna i nieodwołalna.

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej obu szkół partnerskich, stronie projektu oraz  na FB.

§ 4 II etap konkursu

10 wybranych prac zostanie umieszczonych na stronie internetowej projektu „A TOUR AROUND EUROPE” ,  w ciągu tygodnia cała społeczność uczniowska obu szkół będzie miała możliwość internetowego wyboru, każdy uczeń będzie mógł oddać głos tylko raz. Praca która uzyska najwięcej głosów będzie pracą zwycięską i  zostanie oficjalnym logo PROJEKT-u Erasmus+ “A TOR AROUN EUROPE ”

§ 5 Terminarz Konkursu

1. Ogłoszenie Konkursu: 19.02.2020 r.

2. Ostateczny termin składania prac: 28.02.2020 r.

3. Głosowanie internetowe 2.03 – 8.03.2020 r.

4. Ogłoszenie wyników konkursu na stronach internetowych  szkół oraz na  stronie projektu    9.03.2020 r.

Prace należy składać na ręce koordynatora projektu – Magdaleny Jasińskiej

§ 6 Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu znaku graficznego – logo, mającego stać się oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej Projektu Erasmus+ “A TOUR AROUND EUROPE”

2. Wybrane logo będzie służyć celom identyfikacyjnym, reprezentacyjnym, informacyjnym, korespondencyjnym. Zastosowanie projektu powinno umożliwiać różnorodne wykorzystanie: na plakatach i papierze firmowym, w wydawnictwach, materiałach promocyjnych, w materiałach elektronicznych, prezentacjach, grafice internetowej, w różnych formatach i rozmiarach.

3. Logo powinno odzwierciedlać nowoczesny i innowacyjny charakter projektu oraz jego ważną cechę

współpracy międzynarodowej.

4. Znak powinien być zrozumiały zarówno dla Polaków  jak i Portugalczyków .

§ 7 Warunki uczestnictwa w konkursie

  • Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie.
  • Jeden uczestnik Konkursu składa jeden projekt logo.
  • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowe zgodnej z wymaganiami oraz w terminie, określonymi w Regulaminie.
  • Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.

§ 8 Sposób opracowania prac konkursowych:

1. Pracę konkursową należy zaprezentować na maksymalnie formacie A4.

2. Projekt znaku graficznego powinien przedstawiać logo w wersji:

a) kolorowej na białym tle

lub

b) czarno-białej na białym tle,

c) każda z wymienionych w pkt. a i b wersji w optymalnym rozmiarze – maksymalnie A4 .

3. Prace mogą być wykonane za pomocą programów komputerowych lub alternatywnie całkowicie ręcznie;

– mieszane rozwiązania (komputerowe i ręczne) nie są dozwolone;

– zeskanowane lub sfotografowane w przypadku konstrukcji ręcznie robionej;

– zrealizowane w formacie PNG w formacie cyfrowym (najlepiej) lub JPEG lub GIF

3. Projekt znaku graficznego – logo powinien być ponadto dostarczony na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD.

4. Projekty nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, praw osób trzecich oraz winny być wolne od wad prawnych.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całości lub w części były zgłaszane na inny konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci.

§ 9 Inne postanowienia

  1. Autor zwycięskiej pracy, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie

na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu znaku graficznego logo i jego zastosowań. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu na Organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy, w tym do:

a. utrwalania w jakiejkolwiek formie na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na: urządzeniach magazynujących dane cyfrowe i analogowe (tj.: taśma światłoczuła, magnetyczna, dyski komputerowe stacjonarne i przenośne, płyty DVD, CD, BD), przenośnych nośnikach cyfrowych opartych na technologii typu flash, czy też w formie druku;

b. zwielokrotnienia jakąkolwiek techniką w tym: techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną, techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu.

2.  We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury Konkursu.

3. Po rozwiązaniu Konkursu zgłoszone prace pozostają u Organizatora.