Matematyka

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki

  1. Cele edukacyjne:

1) Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany wynik.

2) Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych

3) Modelowanie matematyczne.

Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenia trafność modelu. Uczeń buduje model matematyczny danej sytuacji, uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia.

4) Użycie i tworzenie strategii.

Uczeń stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania.

5) Rozumowanie i argumentacja.

Uczeń prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków.


  1. Ocenianie z matematyki ma na celu:

1) Postawienie diagnozy wstępnej dla ustalenia indywidualnych możliwości ucznia.

2) Poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.

3) Dostosowanie nauczania do realnych potrzeb i możliwości każdego ucznia.

4) Rozwijanie w uczniach aktywności, motywacji do pogłębiania wiadomości i umiejętności oraz zainteresowanie przedmiotem.

5) Dostarczanie rodzicom (lub prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

6) Ocenianie jest jawne dla ucznia i jego rodziców; nauczyciel ma obowiązek dostarczyć kopie poprawionych przez siebie prac, wraz z uzasadnieniem w jednej z form: odbitka kserograficzna, skan, zdjęcie.

  1. Formy podlegające ocenie:

lp

narzędzia

uwagi

1

prace klasowe

podsumowują dział lub dwa działy albo materiał roczny

2

sprawdziany

po zakończeniu pewnej partii materiału mniejszej niż dział

3

kartkówki i odpowiedzi ustne

obejmują ostatnie trzy tematy

4

zadania domowe


1) Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a sprawdziany z co najmniej trzydniowym.

2) Kartkówka obejmująca trzy ostatnie tematy nie musi być zapowiadana.

3) Prace klasowe powinny być poprzedzone powtórzeniem materiału.

4) Wszystkie prace pisemne, po zapoznaniu uczniów z ich wynikami, przechowywane są przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

5) Termin oddawania poprawionych i ocenionych prac pisemnych ustala WZO.


  1. Zasady ustalania ocen:

Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia:

1) prace klasowe – sprawdziany wiedzy ucznia dotyczące większego zakresu materiału; prace klasowe trwają od 45 do 90 minut;

2) sprawdziany– sprawdziany wiedzy dotyczące ostatnio przerabianego materiału;

3) praca na lekcji (kartkówki, praca na lekcji, odpowiedzi ustne ucznia, referaty, projekty);

4) prace pisemne wykonane przez ucznia w domu;

5) inne (np. udział w konkursie, systematyczność w pracach domowych, aktywny udział w zajęciach).

Poszczególnym formom aktywności ucznia przyporządkowane zostaną następujące wagi:


Forma aktywności

Waga


prace klasowe

3


sprawdziany

2


kartkówki, praca na lekcji

1


prace wykonane w domu

1


inne

1

Ocena z pracy pisemnej wystawiana jest na podstawie procentowej zawartości poprawnych odpowiedzi według następującej skali:

L.p.

Ocena słowna

Ocena cyfrowa

Zakres %

1.

Celujący

6

100 / zadanie dodatkowe

2.

Bardzo dobry

5

95-99

3.

Dobry

4

80-94

4.

Dostateczny

3

60-79

5.

Dopuszczający

2

40-59

6.

Niedostateczny

1

0-39

Oceny bieżące można rozszerzyć poprzez dodanie do oceny bardzo dobrej, dobrej, dostatecznej ,,+” i ,,-”, a do oceny dopuszczającej ,,+”.

Zależność oceny rocznej ( śródrocznej ) od średniej ważonej wskazuje tabela:

S

S <1,75

S = 1,75

1,75< S < 2,75

S = 2,75

2,75< S < 3,75

S = 3,75

3,75 < S < 4,75

S = 4,75

4,75 < S < 5,5

S = 5,5

S > 5,5

ocena

1

2

3

4

5

6

Uwaga: Nauczyciel wystawiając ocenę sugeruje się powyższą tabelą, jednak zgodnie z WZO, to nauczyciel podejmuje ostateczną decyzję o ocenie.

5. Umowa z uczniem - prawa i powinności:

1) Każdy uczeń jest oceniany z zasadami sprawiedliwości.

2) Uczeń ma prawo zgłosić bez żadnych konsekwencji nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w semestrze z wyjątkiem lekcji powtórzeniowych, zapowiedzianych sprawdzianów i prac klasowych. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z obowiązku aktywnego udziału w lekcji.

3) Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy.

4) Uczeń ma prawo raz przystąpić do poprawiania oceny niedostatecznej uzyskanej z pracy klasowej w terminie do 2 tygodni od ogłoszenia wyników pracy (w przypadku nieobecności nauczyciela termin automatycznie ulega przedłużeniu).

5) W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej uczeń przystępuje do napisania jej w terminie do dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. (w przypadku nieobecności nauczyciela termin automatycznie ulega przedłużeniu).

6) W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej nauczyciel ma prawo postawić uczniowi ocenę niedostateczną.

7) Ocenę uzyskaną w wyniku poprawy pracy klasowej bierze się pod uwagę obliczając średnią wyników z pracy klasowej i jej poprawy.

8) Praca domowa jest obowiązkowa. Konsekwencją braku zadania domowego ( o ile uczeń nie zgłosił nieprzygotowania) jest ocena niedostateczna. Błędnie wykonaną pracę domową uczeń ma prawo poprawić.

6. Sposób informowania o ocenach:

1) Uczniowie są informowani na bieżąco, bezpośrednio po otrzymaniu oceny,

2) Rodzice, w formie pisemnej na „drzwiach otwartych”, ustnie w miarę potrzeby oraz natychmiast, za pośrednictwem e-dziennika;

3) O zagrożeniu oceną niedostateczną na semestr – miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej.