Języki obce

angielski, niemiecki, rosyjski.

 1. Podstawy prawne

   • Niniejsze przedmiotowe zasady oceniania (PZO) opracowano na podstawie:

    • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59),
    • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2017.1651).

   • język angielski
    • DKOS 4015-184/02 (liceum – zakres podstawowy)
    • DKOS 4015-152/02 (liceum – kurs kontynuacyjny)
    • DKW-4014-45/00 (gimnazjum – kurs kontynuacyjny)
   • język niemiecki
    • DKOS-4015-74/02 (liceum – kurs kontynuacyjny)
    • DKOS-4015-119/02 (liceum – zakres podstawowy)
   • język rosyjski
    • DKOS-4015-55/02 (liceum – zakres podstawowy)
   • język francuski
    • DKOS 4015-63/02 (liceum – zakres podstawowy)
    
 2. Cel PZO

  Celem PZO jest:

  • ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania kompetencji uczniów z języków obcych nowożytnych (języki: angielski, francuski, niemiecki i rosyjski)
  • umożliwienie nauczycielom bieżącej kontroli pracy i postępów uczniów
  • dostarczenie rodzicom wiedzy o postępach w nauce i rozwoju dziecka
  • dostarczenie uczniom informacji na temat ich własnego rozwoju w zakresie zdobywania umiejętności i kompetencji językowych
  • motywowanie uczniów do dalszej pracy i jej ukierunkowanie
  • diagnoza, określenie indywidualnych potrzeb i trudności ucznia
  • okresowe i roczne określanie poziomu opanowania przez uczniów kompetencji językowych
  • stworzenie warunków do porównywania osiągnięć uczniów ze standardami zewnętrznymi określonymi dla danego etapu kształcenia i poziomu opanowania języka przez uczniów
 3. Formy sprawdzania i oceniania

  Bieżące sprawdzanie i ocenianie poziomu kompetencji językowych uczniów następować będzie przez:

  1. Prace klasowe godzinne.
  2. Kartkówki z materiału leksykalnego z aktualnego działu.
  3. Testy szkolne i zewnętrzne.
  4. Prace domowe pisemne recenzowane przez nauczyciela.
  5. Odpowiedzi ustne uczniów.
  6. Obserwowanie udziału ucznia w zajęciach lekcyjnych.
  7. Obserwowanie udziału ucznia w działalności pozalekcyjnej, np.:
   • olimpiady językowe
   • konkursy wiedzy o krajach danego obszaru językowego
   • konkursy o charakterze artystycznym (np. recytatorski).
 4. Kryteria oceny odpowiedzi ustnej

  Celem odpowiedzi ustnej jest informacja, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętność posługiwania się językiem obcym na danym etapie kształcenia oraz w jakim stopniu nastąpił przyrost jego umiejętności w porównaniu z poprzednią wypowiedzią.

  Poziom Ocena Wymagania
  Wykraczający Celująca Wypowiedź płynna, swobodna; całkowita poprawność językowa; funkcjonalna i urozmaicona leksyka; użycie słownictwa i struktur gramatycznych wykraczających poza zakres poznanego materiału
  Dopełniający Bardzo dobra Wypowiedź samodzielna i wyczerpująca, w pełni poprawna z punktu widzenia użytych struktur gramatycznych i leksykalnych; umiejętne posługiwanie się wyrażeniami idiomatycznymi; dopuszczalne nieliczne, drobne pomyłki nie zakłócające komunikacji
  Rozszerzony Dobra Odpowiedni do zadania dobór słownictwa i struktur gramatycznych; umiejętność autokorygowania wskazanych pomyłek; formułowanie własnych opinii z wykorzystaniem poznanego słownictwa i konstrukcji gramatycznych; Błędy nieznacznie zakłócające komunikację
  Podstawowy Dostateczna Niewielkie zróżnicowanie użytych struktur gramatycznych; proste słownictwo; ograniczona umiejętność prowadzenia rozmowy
  Konieczny Dopuszczająca Ubogie słownictwo i konstrukcje gramatyczne; błędy w wymowie; zachowanie komunikacji wymagające dużych wysiłków ze strony rozmówcy (nauczyciela)
  - Niedostateczna Łamanie podstawowych form poprawności językowej; wymowa uniemożliwiająca komunikację; brak zrozumienia podstawowych pytań i poleceń; brak, odmowa lub rezygnacja z odpowiedzi
 5. Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej

  Celem przeprowadzania prac pisemnych jest ocena stopnia opanowania przez ucznia określonych konstrukcji gramatycznych. Typowe formy służące takiej kontroli to test i kartkówka. Punkty przyznawane są za każdą poprawnie użytą testowaną strukturę gramatyczną. Nie odejmuje się punktów za błędy nie będące przedmiotem testu.

  Skala ocen dla krótszych wypowiedzi pisemnych (kartkówka)

  • 0 – 49% niedostateczny
  • 50 – 59% dopuszczający
  • 60 – 74% dostateczny
  • 75 – 89% dobry
  • 90 – 99% bardzo dobry
  • 100% celujący

  Skala ocen dla dłuższych wypowiedzi pisemnych (testy, prace klasowe)

  • 0 – 49% niedostateczny
  • 50 – 59% dopuszczający
  • 60 – 74% dostateczny
  • 75 – 89% dobry
  • 90 – 97% bardzo dobry
  • 98 - 100% celujący

  Oprócz tego, stopniowo rozwijana jest sprawność pisania; od pisania odtwórczego w początkowym okresie nauki do pisania kreatywnego w klasach starszych. Ogólnym celem kształcenia tej sprawności jest umiejętność stosowania zasad ortografii w zakresie poznanego materiału, wypełnianie typowych formularzy, przekazywanie prostej informacji, pisanie krótkich form np. notatka, list, opis osoby, recenzja. Itp. Ocena nabywania tej umiejętności odbywa się zgodnie z ogólnymi kryteriami typowymi dla danej formy wypowiedzi pisemnej, a skali od oceny niedostatecznej do celującej.

 6. Zasady ustalania ocen semestralnych i końcoworocznych
  1. Ocena powinna być ustalona na podstawie przynajmniej trzech ocen cząstkowych.
  2. Decydującą rolę w ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej odgrywają testy, praceklasowe oraz dłuższe formy wypowiedzi pisemnej wykonywane w klasie.
  3. Laureaci i finaliści olimpiad językowych otrzymują oceny roczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  4. Ocenę niedostateczną na pierwszy semestr uczeń ma obowiązek poprawić do końca marca przygotowując się do poprawy według wskazówek nauczyciela.
 7. Ewaluacja systemu
  1. Przedmiotowy system oceniania podlega ciągłemu monitoringowi i można w nim dokonywać zmian.
  2. Ewaluacji dokonuje się w każdym roku funkcjonowania systemu poprzez ankiety przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
  3. Zmiany programowe wprowadzane są systematycznie z uwzględnieniem zewnętrznych propozycji metodycznych.


Lider zespołu przedmiotowego