Fizyka

Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki

    1. Cele kształcenia – wymagania ogólne:

    2. Ocenianie z fizyki ma na celu:

    3. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

Formy

Uwagi

prace klasowe

po zakończeniu działu zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

sprawdziany

po zakończeniu partii materiału mniejszej niż dział zapowiedziane z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

kartkówki i odpowiedzi ustne

obejmujące materiał z ostatnich dwóch tematów.

praca na lekcji

oceniana na podstawie ilości plusów i minusów.

zadania domowe

obowiązkowe i dodatkowe.

inne

np. projekty, konkursy.

    4. Zasady ustalania ocen:

Poszczególnym formom sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia przyporządkowane są następujące wagi:

Formy

Waga

prace klasowe

3

sprawdziany

2

kartkówki, odpowiedzi ustne, praca na lekcji

1

zadania domowe

1

inne

ustala nauczyciel

Ocena z pracy pisemnej wystawiana jest na podstawie procentowej zawartości poprawnych odpowiedzi według następującej skali:

Ocena słowna

Ocena cyfrowa

Zakres %

Celujący

6

100 / 95% + zadanie dodatkowe

Bardzo dobry

5

95-99

Dobry

4

80-94

Dostateczny

3

60-79

Dopuszczający

2

40-59

Niedostateczny

1

0-39

Zależność oceny rocznej (śródrocznej) od średniej ważonej (S) wskazuje tabela:

Ocena roczna (śródroczna)

Średnia ważona (S)

Celujący

S5,5

Bardzo dobry

4,75 ≤ S < 5,5

Dobry

3,75 ≤ S < 4,75

Dostateczny

2,75 S < 3,75

Dopuszczający

1,75 ≤ S < 2,75

Niedostateczny

S <1,75

Nauczyciel wystawiając ocenę sugeruje się powyższą tabelą, jednak zgodnie z WZO, to nauczyciel podejmuje ostateczną decyzję o ocenie.

5. Umowa z uczniem - prawa i powinności:

6. Sposób informowania o ocenach: