Zasady oceniania z filozofii

Obowiązkiem ucznia jest posiadanie podręcznika - w przypadku jego braku uczeń jest zobowiązany zgłosić to na początku lekcji.

Uczeń może zgłosić 1 nieprzygotowanie w semestrze (przy jednej godzinie w tygodniu), informuje o tym na początku lekcji.

Bieżące ocenianie obejmuje: krótkie formy pisemne (kartkówki), odpowiedzi ustne, zadania domowe (ocena lub plus/plusy), aktywność (3 plusy - ocena bardzo dobra).

Odwiedzi ustne obejmują aktualnie omawiany materiał (2 ostatnie lekcje).

Kartkówki obejmują materiał z 2 ostatnich lekcji (nie muszą być zapowiadane).

Sprawdzian obejmuje większą partię materiału - dział lub 2 działy, jest zapowiadany z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Obowiązuje wszystkich uczniów. Jeśli uczeń jest nieobecny (usprawiedliwienie), uzgadnia z nauczycielem termin indywidualnego zaliczenia (forma pisemna lub ustna). Jeśli nie przystąpi do sprawdzianu, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Uczeń, który ze sprawdzianu otrzymał ocenę niedostateczną, może ją jednorazowo poprawić. Uczeń, który korzysta z niedozwolonych materiałów, podpowiedzi kolegów, z takiej szansy nie może skorzystać. Nauczyciel ma prawo postawić ocenę niedostateczną oraz może nie wyrazić zgody na poprawę oceny.

W ciągu semestru uczeń powinien zdobyć przynajmniej 3 oceny (w miarę możliwości z różnych form oceniania).

Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych.

Oceny klasyfikacyjne semestralne oraz końcowe ustala nauczyciel przedmiotu, biorąc pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe, a w przypadku oceny końcowej (rocznej) również ocenę semestralną zgodnie z zasadą średniej ważonej.

Przy średniej ważonej 5,4 i wyżej - ocena semestralna celująca (zarezerwowana dla osób wybitnie zainteresowanych przedmiotem, biorących udział w konkursach, olimpiadzie). Poza tym:

5,3 - 4,75 -  bardzo dobra

4,74 - 3,76 -  dobra

3,75 - 2,76 -  dostateczna

2,75 - 1,85 -  dopuszczająca

1,84  i niżej - niedostateczna

(sprawdzian - waga 3

kartkówka - waga 2

notatka z lekcji (jako zadanie domowe) - waga 1 lub 2 (w zależności od stopnia trudności)

odpowiedź ustna - waga 2

aktywność na lekcji - waga 2