EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Podstawy prawne:
Niniejsze przedmiotowe zasady oceniania (PZO) opracowano na podstawie:

Zgodnie z podstawą programową na lekcji powinny być zrealizowane poniższe cele kształcenia (wymagania ogólne):

1. Znajomość struktury obronności państwa.

Uczeń:

rozróżnia struktury obronności państwa, rozumie ich rolę;

zna formy spełniania powinności obronnych przez organy administracji i obywateli.

2. Przygotowanie do sytuacji zagrożeń.

Uczeń

zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia;

zna zasady planowania i zorganizowania działań.

3. Opanowanie zasad pierwszej pomocy.

Uczeń

umie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach zagrażających życiu i zdrowiu.

I. Ocenie podlegają:

1. Odpowiedzi ustne. Nauczyciel ma prawo sprawdzić wiadomości ucznia podczas rozmowy z trzech ostatnich lekcji.

2. Sprawdziany. Prace kontrolne zapowiadane są przynajmniej tydzień przed terminem, a zakres podlegający kontroli określa nauczyciel. Sprawdziany należy oddać uczniom do dwóch tygodni

3. Kartkówki. Kartkówki mogą być niezapowiedziane przez nauczyciela.

4. Zadania domowe. Każdy brak zadania domowego jest odnotowany w postaci oceny niedostatecznej

5. Ćwiczenia praktyczne w ramach kursu udzielania pierwszej pomocy.

Sprawdziany praktyczne- jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność na sprawdzianach praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Sprawdziany praktyczne są zaliczane aż do momentu uzyskania oczekiwanego efektu.

6. Aktywność.

praca indywidualna na lekcji

praca w grupach na lekcji

prace dodatkowe (np. schematy, plansze, itp.)

inne działania wynikające z zainteresowań ucznia, wiążące się z programem nauczania EdB jak i wykraczające poza program (np.: udział w konkursach, itp.

za działania na rzecz szkoły i otoczenia związane tematycznie z przedmiotem.

II. Zasady ustalania ocen:

Gdy osiągnięcia ucznia można przeliczać na punkty, ustala się następujące progi procentowe:

niedostateczny

-

poniżej 40 %

dopuszczający

-

40 – 59 %

dostateczny

-

60 – 79 %

dobry

-

80 – 94%

bardzo dobry

-

95 – 100 %

celujący

-

powyżej 95 % oraz zadania dodatkowe

III. Prawa i powinności ucznia:

IV. Sposób informowania o ocenach:

V. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie :

Ocena

Umiejętności i aktywność

Wiedza

Celująca

Uczeń:

· inicjuje dyskusje na określony temat

· przedstawia własne (racjonalne) koncepcje rozwiązań, działań, przedsięwzięć

· systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się nimi z grupą

· odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia określonych działań

· wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień

· argumentuje własne poglądy, posługując się wiedzą poza programową

· odnosi sukcesy w rywalizacji pozaszkolnej/pozalekcyjnej w konkursach, których tematyka pokrywa się z treściami kształcenia realizowanymi na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa

Uczeń zdobył wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres programu nauczania.

Bardzo dobra

Uczeń:

· sprawnie korzysta z wszystkich dostępnych źródeł informacji

· samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela

· jest aktywny na lekcjach i uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa (zawody, konkursy) lub zajęciach pozaszkolnych o specyfice zbliżonej do przedmiotu

· bezbłędnie wykonuje działania ratownicze, koryguje błędy kolegów, odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze

· sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego działania (także doraźnego)

· umie pokierować grupą rówieśników

Uczeń opanował wszystkie treści programu i sprawnie wykorzystuje wiedzę z innych przedmiotów do wykonywania zadań z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

Dobra

Uczeń:

· samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji

· poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych

· samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności

· podejmuje wybrane zadania dodatkowe

· jest aktywny na lekcjach

· poprawnie wykonuje działania ratownicze, umie dobrać sprzęt i środki ratownicze do rodzaju obrażenia/zranienia

Uczeń opanował wszystkie podstawowe treści programu oraz niektóre treści ponadpodstawowe.

Dostateczna

Uczeń:

· pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji

· samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć

· przejawia przeciętną aktywność

· potrafi podjąć działania podnoszące własne bezpieczeństwo

Uczeń opanował podstawowe treści programu, pozwalające na podejmowanie działań ratowniczych i zabezpieczających.

Dopuszczająca

Uczeń:

· z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania

· opanował najbardziej elementarne umiejętności z zakresu przedmiotu

Uczeń ma braki w wiedzy, które jednak nie uniemożliwiają dalszej edukacji i mogą zostać usunięte.

Niedostateczna

Uczeń:

· nie potrafi wykonać najprostszych poleceń, wymagających zastosowania elementarnych umiejętności

Uczeń wykazuje braki w wiedzy, które uniemożliwiają dalszą edukację w zakresie przedmiotu.