Przedmiotowy Zasady Oceniania – BIOLOGIA

Podstawa prawna:

Niniejsze przedmiotowe zasady oceniania (PZO) opracowano na podstawie:

Przedmiotowy system oceniania jest załącznikiem do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w ZSO nr 5 w Bydgoszczy.

 1. Cele PZO:

 1. Kryteria oceniania uczniów na lekcjach biologii:

  • zapamiętanie wiadomości

  • stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i nowych

  • umiejętność prawidłowego formułowania myśli i wnioskowania

  • umiejętność interpretacji zjawisk, wyników doświadczeń i schematów

  • umiejętność konstruowania tabel i wykresów oraz odczytywania z nich danych

  • umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji: podręcznik, zasoby biblioteki szkolnej, programy komputerowe, internet

  • stosowanie terminologii biologicznej

  • aktywność

  • umiejętność pracy w grupie

  • systematyczność i umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych

  • stosunek do przedmiotu

 2. Szczegółowe wymagania edukacyjne są dostępne dla uczniów i rodziców u nauczyciela przedmiotu.

 3. Każda ocena zdobyta przez ucznia jest jawna, motywowana ustnie lub pisemnie, zgodna z kryteriami oceniania i akcentująca pozytywy i osiągnięcia. Oceny określane są cyframi 1-6, dodatkowo za aktywność uczeń może otrzymać „+” lub „-” . Trzy „+” dają ocenę bardzo dobrą, trzy „-” ocenę niedostateczną. Podczas semestru uczeń powinien zdobyć minimum trzy oceny cząstkowe.

 4. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów:

  • sprawdziany pisemne i testy z cyklu tematycznego zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem

  • kartkówki bez zapowiedzi maksymalnie z trzech ostatnich jednostek tematycznych

  • wypowiedzi ustne z trzech ostatnich jednostek tematycznych

  • projekty, prace badawcze, referaty, prezentacje multimedialne oceniane są po zaprezentowaniu ich przez ucznia na forum klasy

  • prace domowe (obowiązkowe, dodatkowe, pisemne, ustne)

  • praca na lekcji

  • działania pozalekcyjne (olimpiady, konkursy, warsztaty, wyjazdy edukacyjne)

 5. Za pracę pisemną uczeń może otrzymać następujące oceny:

  • 85% - 100% punktów – bardzo dobry

  • 70% - 84% - dobry

  • 55% - 69% - dostateczny

  • 40%- 54% - dopuszczający

  • 0 – 39% - niedostateczny

Ocenę celującą uczeń uzyskuje w przypadku, gdy osiągnie 100% punktów i rozwiąże zadanie dodatkowe, jeśli takie w pracy pisemnej jest zawarte.

 1. O otrzymanych ocenach uczniowie informowani są na bieżąco, bezpośrednio po otrzymaniu oceny. Rodzice wg kalendarza wewnętrznego szkoły – w formie pisemnej – oceny cząstkowe i semestralne, oraz ustnie – w miarę potrzeby. W sytuacji zagrożenia oceną niedostateczną – wg WSO.

 2. Uczeń ma prawo jeden raz przystąpić do poprawiania oceny niedostatecznej uzyskanej z pracy pisemnej (obejmującej cykl tematyczny), w terminie do dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyników pracy. Formę i czas poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem indywidualnie. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na poprawę w ustalonym terminie, traci możliwość poprawy pracy.

Niewłaściwy, lekceważący stosunek do pracy pisemnej (np. oddanie pustej karty odpowiedzi, niestosowne rysunki lub teksty na karcie odpowiedzi), może być podstawą do utraty możliwości poprawy pracy.
Jeżeli uczeń podczas pracy pisemnej korzystał z niedozwolonych pomocy, otrzymuje ocenę niedostateczną i traci możliwość jej poprawy.

 1. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.

 2. Tryb oddawania i przechowywania prac pisemnych , kartkówek.

 1. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na pracy pisemnej, uczeń przystępuje do napisania jej w terminie do dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Formę i czas uzgadnia z nauczycielem. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej – patrz p.7.
  Jeżeli uczeń był nieobecny tylko w dniu sprawdzianu, zobowiązany jest napisać go na najbliższej lekcji biologii.

 2. W przypadku więcej niż 1 godziny biologii tygodniowo uczeń ma prawo dwa razy w roku szkolnym zgłosić nieprzygotowanie do lekcji przed jej rozpoczęciem bez konieczności podawania przyczyny (zasada ta nie dotyczy lekcji powtórzeniowych i zapowiedzianych sprawdzianów).

 3. Ocena semestralna i końcowa nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Na ocenę końcową uczeń pracuje cały rok.

 4. Nauczyciel, na prośbę ucznia, może umożliwić uczniowi uzupełnienie zaległości wynikających z długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole, podczas indywidualnych konsultacji. Forma i termin konsultacji ustalany jest z uczniem.

 5. PZO podlega bieżącej ewaluacji ze strony nauczycieli biologii i uczniów. Zmiany mogą być dokonywane przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego lub w trakcie jego trwania jeżeli wymaga tego sytuacja.