Polski Matematyka Fizyka Biologia Geografia Chemia Języki obce Historia Wos Informatyka Edb Pp Filozofia Wf

Fizyka

Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki

 1. Cele kształcenia:
 • Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.
 • Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.
 • Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.
 • Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych.
 1. Ocenianie ma na celu:
 • Poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.
 • Dostosowanie nauczania do realnych potrzeb i możliwości każdego ucznia.
 • Rozwijanie w uczniach aktywności, motywacji do pogłębiania wiadomości i umiejętności oraz zainteresowanie przedmiotem.
 • Dostarczanie rodzicom ucznia lub jego prawnym opiekunom informacji o postępach, trudnościach oraz uzdolnieniach ucznia.
 1. Zasady ustalania ocen.

Ocenianiu podlegają:

FormyUwagi
prace klasowepo zakończeniu działu zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
sprawdzianypo zakończeniu partii materiału mniejszej niż dział zapowiedziane z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
kartkówki i odpowiedzi ustneobejmujące materiał z ostatnich dwóch tematów.
praca na lekcjioceniana na podstawie ilości plusów i minusów.
zadania domoweobowiązkowe i dodatkowe.
innenp. projekty, konkursy.

Poszczególnym formom sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia przyporządkowane są następujące wagi:

FormyWaga
prace klasowe3
sprawdziany2
kartkówki, odpowiedzi ustne, praca na lekcji1
zadania domowe1
inneustala nauczyciel

Ocena z pracy pisemnej wystawiana jest na podstawie procentowej zawartości poprawnych odpowiedzi według następującej skali:

Ocena słownaOcena cyfrowaZakres %
Celujący6100
Bardzo dobry595-99
Dobry480-94
Dostateczny360-79
Dopuszczający240-59
Niedostateczny10-39

Zależność oceny rocznej (śródrocznej) od średniej ważonej (S) wskazuje tabela:

Ocena roczna (śródroczna)Średnia ważona (S)
CelującyS5,5
Bardzo dobry4,75 ≤ S < 5,5
Dobry3,75 ≤ S < 4,75
Dostateczny2,75 S < 3,75
Dopuszczający1,75 ≤ S < 2,75
NiedostatecznyS <1,75

Nauczyciel wystawiając ocenę sugeruje się powyższą tabelą, jednak zgodnie z WZO, to nauczyciel podejmuje ostateczną decyzję o ocenie.

4. Umowa z uczniem – prawa i powinności:

 • Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy.
 • Uczeń zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia lekcji, na których był nieobecny.
 • Uczeń ma prawo zgłosić bez żadnych konsekwencji nieprzygotowanie do lekcji raz w semestrze z wyjątkiem lekcji powtórzeniowych, zapowiedzianych sprawdzianów i prac klasowych. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z obowiązku aktywnego udziału w lekcji.
 • Uczeń, u którego stwierdzono brak samodzielności w trakcie sprawdzania wiadomości i umiejętności, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.
 • Uczniowie, którzy napisali pracę klasową na ocenę niedostateczną mają prawo do jednej poprawy tej oceny po określeniu z nauczycielem formy i terminu poprawy. Jeżeli uczeń nie zgłosi się do nauczyciela najpóźniej w dniu kolejnych zajęć edukacyjnych z fizyki po otrzymania informacji o ocenie niedostatecznej, traci prawo do jej poprawy. Próba poprawy pracy klasowej z wynikiem takim samym lub gorszym nie skutkuje wpisaniem tej oceny do dziennika.
 • Ocenę uzyskaną w wyniku poprawy pracy klasowej nauczyciel wystawia na podstawie średniej arytmetycznej ocen z pracy klasowej i jej poprawy.
 • Za nieobecność na pracy klasowej uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej (nieobecność ta zostaje odnotowana w dzienniku w tabeli ocen symbolem nb). Uczeń taki ma obowiązek na najbliższej lekcji z fizyki zgłosić się do nauczyciela, który ustala termin i formę zaliczenia zaległego materiału. Niezgłoszenie się ucznia lub niezaliczenie zaległego materiału skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 • W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej nauczyciel ma prawo postawić uczniowi ocenę niedostateczną.
 • Wszystkie prace pisemne, po zapoznaniu uczniów z ich wynikami, przechowywane są przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
 • Termin oddawania poprawionych i ocenionych prac pisemnych ustala WZO.

5. Sposób informowania o ocenach:

 • Uczniowie są informowani o ocenach na bieżąco, bezpośrednio po otrzymaniu oceny. Rodzice ucznia lub jego prawni opiekunowie dowiadują się o nich z e-dziennika lub od wychowawcy na zebraniu z rodzicami.
 • O osiągnięciach ucznia rodzice lub jego prawni opiekunowie mogą porozmawiać z nauczycielem podczas „drzwi otwartych”.
 • Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje rodziców ucznia lub jego prawnych opiekunów o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych.